Polska gospodarka potrzebuje impulsu zaufania między firmami, a jednym z elementów dobrej współpracy jest terminowe wywiązywanie się z wszelkich zobowiązań finansowych wobec pracowników, partnerów gospodarczych oraz instytucji państwowych. W celu uwiarygodnienia kontaktów między firmami Kapituła Programu Gospodarczo-Konsumenckiego Biała Lista pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Kalinowskiego stworzyła spis polskich firm, z którymi współpraca nie naraża kontrahentów na ryzyko nieotrzymania zapłaty.CELE PROGRAMU GOSPODARCZO-KONSUMENCKIEGO "Biała Lista":
1. Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
3. Tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych
4. Promowanie firm przestrzegających praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji
5. Wzmocnienie patriotyzmu gospodarczego i pomoc techniczna w okresie akcesji Polski do Unii Europejskiej
6. Zapewnienie preferencji, ulg i przywilejów grupie firm umieszczonych na Białej Liście