Berling S.A. informuje, że 23 marca 2010 r. w oparciu o księgę popytu, została ustalona cena emisyjna akcji serii B i cena sprzedaży akcji serii A, która wynosi 7,00 zł za 1 akcję. W związku z ustaloną ceną Spółka planuje pozyskać z emisji akcji 21,0 mln zł, a wartość całej oferty publicznej Berling S.A. wyniesie 43,05 mln zł.

Akcje Berling S.A. po 7 zł
„Odbyliśmy cykl spotkań z potencjalnymi inwestorami instytucjonalnymi i jesteśmy zadowoleni z przejawianego przez rynek kapitałowy dużego zainteresowania naszą Spółką. Utwierdza nas to w przekonaniu o sukcesie oferty. Trudno zresztą, aby inwestorzy instytucjonalni nie zwrócili uwagi na ogromny potencjał rynku chłodniczego i Grupy Berling. Ustalona cena powinna być atrakcyjna dla inwestorów.” – powiedziała Hanna Berling, Prezes Zarządu Berling S.A.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych zaplanowane są od środy 24 marca do wtorku - 30 marca 2010 r. Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych odbędzie się od 24 do 31 marca do godziny 12:00. Przydział akcji w obu transzach zaplanowano do 1 kwietnia 2010 r.

Oferta Publiczna obejmuje razem 6,15 mln akcji dwóch serii: serii B – 3 mln akcji oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji oraz serii A – 3,15 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 4.305.000 akcji serii A i B, natomiast w ramach transzy inwestorów indywidualnych 1.845.000 akcji serii B. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Erste Securities Polska S.A.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych można składać w punktach obsługi klienta 11 domów maklerskich. W skład konsorcjum wchodzą:
1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ
2. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.
3. Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.
4. CDM Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
5. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
6. Dom Maklerski BZ WBK S.A.
7. Dom Maklerski IDM S.A.
8. Dom Maklerski PEKAO
9. ING Securities S.A.
10. KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
11. NOBLE Securities S.A.

Wartość wpływów netto z emisji akcji serii B szacowana jest na 19,1 mln zł. Pozyskane środki Grupa Berling zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju,
w skład której wchodzą:
1. inwestycje rzeczowe w Arkton, w szczególności:
• Budowa hali produkcyjnej – 5 mln PLN
• Budowa magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe – 3 mln PLN
• Zakup maszyn do obróbki blach – 2 mln PLN
• Zakup pozostałego wyposażenia i maszyn – 2 mln PLN
• Przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego – 0,9 mln PLN
• Budowa stacji rozlewania freonów (ekologicznych) – 0,8 mln PLN
• Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego CDN XL, poszerzonego o moduł produkcyjny – 0,3 mln PLN
2. sfinansowanie rosnącej sprzedaży Spółki i Grupy, w szczególności na zwiększenie zapasów, na które zostanie przeznaczone większość środków z kapitału obrotowego - 5,1 mln PLN.


Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Berling S.A. i jej ofercie publicznej jest Prospekt Emisyjny, opublikowany w dniu 15 marca 2010 roku na podstawie art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r., Dz. U. Nr 185, poz. 1439). Prospekt jest dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta pod adresem www.berling.pl oraz Oferującego www.esp.pl.

Prospekt Emisyjny dotyczący Oferty publicznej akcji Berling S.A. został w dniu 9 marca 2010 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym
w Polsce.

Zamieszczone w Prospekcie oraz niniejszym komunikacie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską, w szczególności zgodnie
z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Informacje zawarte w Prospekcie przeznaczone są wyłącznie dla (i) osób nie będących podmiotami amerykańskimi w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, oraz (ii) dla osób które odwiedzają stronę internetową, na której jest opublikowany Prospekt, wyłącznie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ani emitent, ani żaden inny podmiot działający w imieniu lub na rzecz emitenta nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Berling S.A. objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych w Prospekcie. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje i prawa do akcji, opisanymi w punkcie zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, oraz warunkami Oferty. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu.