W marcu tego roku firma IGLOTECH wprowadziła na rynek polski agregaty skraplające własnej produkcji pod nazwą ECO. Mają one bardzo szerokie zastosowanie. Mogą efektywnie pracować przy niskich, średnich a także wysokich temperaturach odparowania jak również w średnich a nawet wysokich temperaturach otoczenia. Produ-cent zastosował w tych agregatach hermetyczne sprężarki tłokowe produkcji Danfoss – Maneurop oraz hemeycz-ne sprężarki spiralne produkcji Copeland. Sprężarki te są przystosowane do pracy z czynnikami chłodnczymi R 22, R 134a, R 407C, R 404A a także R 507.


Modele ze sprężarkami tłokowymi są dostępne w wersjach od SMT22 aż do HPMT125.2, natomiast ze sprężarkami spi-ralnymi w wersjach od SZB15 do HPZB92.2. Dodatkowo firma oferuje agregaty niskotemperaturowe ze sprężarkami spi-ralnymi produkcji Copeland. Modele tej serii obejmują agregaty od typu LZF09 do HLZF48.

Oznaczenie literowe modeli
Każdy model jest oznaczony za pomocą kodu literowo-cyfrowego np. SMT160.2E00E.
W oznaczeniu litera S oznacza pracę przy średnich wartościach temperatur powietrza zewnętrznego i parowania, H śred-nią wartość temperatury parowania i wysoką otoczenia, HP wysoką wartość temperatury parowania i otoczenia, L średnią wartość temperatury otoczenia i niską parowania oraz HL wysoką temperaturę otoczenia i niską parowania.
Kolejna litera określa typ sprężarki: MT to sprężarka Maneurop oraz ZB i ZF sprężarki Scroll – Copeland. O wielkości sprężarki mówi kolejna litera. Jak już wcześniej wspomniano, firma Iglotech oferuje sprężarki od typu 22 do 160 dla serii MT, od 11 do 92 dla serii ZB oraz od 09 do 48 dla serii ZF. Rozszerzenie liczbowe oznaczone np. (.2) występujące po liczbie określającej wielkość urządzenia oznacza liczbę sprężarek zamontowanych w danym agregacie. W tym przypadku zastosowano dwie sprężarki, natomiast brak tej cyfry oznacza, że występuje tylko jedna sprężarka.
O zastosowanym rodzaju zasilania elektrycznego sprężarek agregatów oraz wentylatorów informuje następna litera. Występują tu trzy możliwości: E  zasilanie sprężarki i wentylatora napięciem 400V/3-fazowym, F  zasilanie sprężarki napięciem 400V/3-fazowym, a wentylatora napięciem 230 (1 faza) oraz G  zasilanie sprężarki i wentylatora napięciem 230V (1 faza).

Wychodząc naprzeciw wymaganiom klienta firma Iglotech oferuje rozbudowę agregatów o dodatkowe elementy i podzespoły, dlatego przedostatnia informacja (dwucyfrowa) w oznaczeniu modelu występuje opis wersji. Kod 00 oznacza wersję podstawową, w skład której wchodzi podstawa agregatu, sprężarka, zbiornik cieczy, skraplacze o wysokiej spraw-ności, wysokiej klasy, cichy wentylator, presostat podwójny, zawory ssawny i tłoczny, grzałka skrzyni korbowej oraz elek-tryczna skrzynka przyłączeniowa. Kolejne wersje, oprócz agregatu w wykonaniu podstawowym, posiadają dodatkowe elementy wyposażenia, które określane są następująco:
• 01 presostat wysokiego ciśnienia na każdy wentylator skraplacza;
• 02 regulator prędkości obrotowej wentylatora skraplacza;
• 03 odolejacz;
• 04 separator ciekłego czynnika chłodniczego;
• 05 obudowa agregatu;
• 06 filtr-odwadniacz;
• 07 wziernik w obiegu freonu;
• 08 zawór elektromagnetyczny;
• 09 zawór odcinający.
Dodatkowo do agregatu dołączane są 1 lub 2 uchwyty przeznaczone do zamontowania na nich presostatów wysokiego ciśnienia lub regulatorów prędkości obrotowej wentylatorów skraplacza.
Ostatnia litera informuje o zastosowanym oleju sprężarkowym, w zależności od czynnika chłodniczego. Litera M oznacza olej mineralny 160P w wersji pracującej z czynnikiem R 22 oraz olej 160PZ w wersji przystosowanej do czynnika typu HFC, natomiast oznaczenie E mówi, iż w sprężarkach zastosowano olej estrowy ICE Emkarate 32CF.

Koncepcja produkcji
Koncepcja w fazie projektowej i obecnie już produkcyjnej agregatów skraplających ECO uwzględnia nie tylko specyfikę i możliwy obszar ich zastosowań, ale również wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta oraz wymogom instalatora. Agre-gaty skraplające tej serii zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły sprostać wymaganiom każdego rodzaju zasto-sowań, zarówno pod względem wydajnościowym jak również konstrukcyjnym i ekologicznym obecnie, jak też w przyszło-ści. Jednym z przykładów realizacji tych celów świadczy fakt, iż konkretne modele agregatów występują w trzech opcjach, co w bardzo istotny sposób rozszerza zakres ich zastosowań.
Iglotech oferuje użytkownikom agregaty w zakresie wydajności mocy chłodniczych od 0,57 do 95 kW przy relatywnie ni-skim zapotrzebowaniu na moc elektryczną. Szeroki wachlarz osiąganych parametrów użytkowych umożliwia różnorodne zastosowania agregatów, a głównie do automatycznej pracy w komorach chłodniczych i zamrażalniczych, meblach chłod-niczych, urządzeniach do schładzania cieczy, w centralach klimatyzacyjnych oraz w wielu innych urządzeniach i instala-cjach, których parametry pracy odpowiadają charakterystykom termodynamicznym omawianych agregatów.

Bezpieczeństwo i funkcjonalność

Wszystkie sprężarki stosowane w agregatach skraplających ECO produkowane są przez renomowane i uznane na świecie firmy Danfoss Maneurope i Copeland. Urządzenia te cechują się wysokim współczynnikiem sprawności mecha-nicznej, wysokim wskaźnikiem niezawodności oraz niskim poziomem hałasu i długą żywotnością.
Agregaty skraplające zostały bardzo starannie i w sposób przemyślany zaprojektowane i wykonywane. Dzięki temu za-pewniają użytkownikom długoletnią, bezpieczną, bezawaryjną a przede wszystkim energooszczędną pracę. Na zwiększe-nie szeroko pojętego bezpieczeństwa mają wpływ między innymi wbudowane zabezpieczenia ciśnieniowe, temperaturowe i prądowe, jak również zawory odcinające. Wszystkie części agregatu są ocynkowane i pokryte lakierem proszkowym, co zapewnia skuteczną i długotrwałą ochronę przed korozją.
Agregaty ECO są skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy i szybki montaż i rozruch. Wszystkie odbiorniki elek-tryczne znajdujące się w obrębie agregatu są podłączone do skrzynki przyłączeniowej, klasyfikowanej w stopniu ochrony IP 55. Jest ona wyposażona w listwy przyłączeniowe z zaciskami sprężynowymi przeznaczonymi zarówno do podpięcia urządzeń sterujących jak i głównego zasilania elektroenergetycznego jedno- lub trójfazowego.
Do każdego agregatu dołączona jest pełna dokumentacja techniczno-ruchowa, umożliwiająca użytkownikowi uzyskanie wielu istotnych informacji o parametrach pracy urządzenia, wydajnościach chłodniczych przy zastosowaniu różnych czyn-ników chłodniczych, zasilaniu, wyposażeniu dodatkowym czy zabezpieczeniach. Agregaty opakowane i umieszczone na palecie wysyłane są do każdego z klientów w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

Autor: Mariusz Wtorek
IGLOTECH

Komentarze

  • więcej parametrów

    gdzie można zobaczyć więcej parametrów technicznych tego asortymentu i jaka cena????????

  • Parametry

    Więcej informacji na temat agregatów ECO można uzyskać bezpośrednio pod nr tel. (055) 645 73 25 lub wysyłając e-mail na adres a.grabinski@iglotech.com.pl lub na stronie internetowej http://www.iglotech.com.pl/air/tresc_oferta_air.asp?ID=12&dzial=AIR&grupa=CHŁODNICTWO&podgrupa=Agregaty&podgrupa2=Agregaty skraplające ECO

  • Zmmiany w adresie strony www z parametrami

    Zmianie uległ adres strony internetowej z parametrami w/w agregatów http://www.iglotech.com.pl/air/tresc_oferta_air.asp?ID=12&dzial=AIR&grupa=CHŁODNICTWO&podgrupa=Agregaty&podgrupa2=ECO