1. WSTĘP Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych KLIMOR w Gdyni opracowały i wyprodukowały serię agregatów chłodząco-grzewczych z przeznaczeniem do instalacji klimatyzacyjnej morskiej. Agregaty takie o zwartej konstrukcji zabezpieczają obróbkę powietrza służącego do klimatyzacji pomieszczeń technologicznych i bytowych na jednostkach pływających. Kompaktowa budowa agregatu ogranicza jego montaż na jednostce wyłącznie do podłączenia sieci powietrznej, zasilania elektrycznego oraz rurociągów wody chłodzącej skraplacz, upraszczając znacząco prace projektowo-wykonawcze na statku w przypadku, kiedy centrala klimatyzacyjna oraz współpracujące z nią urządzenie chłodnicze dostarczane są oddzielnie.

2. BUDOWA I DZIAŁANIE
Agregat chłodząco-grzewczy stanowi kompletny zespół przeznaczony
do obróbki powietrza na statku. Agregat jest zbudowany
z dwóch podstawowych podzespołów, z których górny
zespół stanowi centrala nawiewna chłodząco-grzewcza wyposażona w filtr powietrza, nagrzewnicę elektryczną, dwusekcyjną freonową chłodnicę powietrza, zespół wentylatorowy
z wentylatorem promieniowym napędzanym silnikiem
elektrycznym z napędem pasowym.
Na wlocie do centrali zamontowana jest przepustnica
wielop³aszczyznowa przeznaczona do regulacji
wydatku zasysanego powietrza.

Na wylocie z centrali zamontowanych jest 8
króćców do podłączenia kanałów SPIRO rozprowadzających obrabiane w centrali powietrze.
Zespół dolny agregatu klimatyzacyjnego stanowi
rama z zabudowaną wewnątrz instalacją
chłodniczą współpracującą z chłodnicą powietrza
zamontowaną w centrali nawiewnej.
Instalacja chłodnicza jest zbudowana z dwóch
oddzielnych obiegów wyposażonych w sprężarki
tłokowe półhermetyczne, skraplacze chłodzone
wodą morską, odolejacze, wymienniki regeneracyjne
ciepła, filtry, wzierniki i odwadniacze oraz
armaturę i automatykę chłodniczą połączoną rurociągami wykonanymi z miedzi.
W cyklu chłodzenia urządzenie chłodnicze
sterowane czujnikiem temperatury powietrza na
dolocie do centrali zostaje uruchomione, jeżeli temperatura
ta jest wyższa od nastawionej. Kolejno zostaje załączona sprężarka nr l, a następnie w zależności od potrzeb sprężarka nr 2.
Parujący w chłodnicy na skutek wymiany ciepła czynnik
chłodniczy zostaje zassany przez sprężarkę, następnie po sprężeniu zostaje przetłoczony do skraplacza, gdzie ulega skropleniu.
Powstała ciecz po dochłodzeniu w wymienniku regeneracyjnym
zasila zawór rozprężny, w którym następuje jej
dławienie. Powstała para mokra o niskim stopniu suchości
zasila poprzez rozdzielacz wężownice chłodnicy powietrza,
gdzie następuje dalsze jej odparowanie, a w konsekwencji
schłodzenie przepływającego przez centralę powietrza. Parujący czynnik chłodniczy przegrzany w wymienniku regeneracyjnym
zostaje zasysany przez sprężarkę i obieg chłodniczy
się powtarza.
Zamieszczona fotografia przedstawia agregat chłodząco-grzewczy
w widoku od strony obsługi. Sprężarki chłodnicze
zostały usytuowane w sposób umożliwiający montaż agregatu
prostopadle do płaszczyzny symetrii statku.
Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne agregatu
przedstawiono w tabeli l.
Rys. l przedstawia agregat chłodząco-grzewczy w widoku
od strony obsługi przystosowany do pracy na statku w położeniu równoległym do płaszczyzny symetrii statku. Na rysunku
przedstawiono wymiary gabarytowe agregatu, jak również usytuowanie króćców przyłączeniowych systemów instalacji okrętowej.
Tab. 1. Charakterystyka techniczna agregatu:

W celu maksymalnego uproszczenia obsługi agregatu w
czasie eksploatacji w trudnych warunkach morskich praca jego
jest sterowana oraz zabezpieczana przez układ automatycznej
regulacji. Układ ten zapewnia utrzymanie żądanych parametrów powietrza oraz sygnalizuje stany awaryjne. Schemat
technologiczny układu automatycznej regulacji przedstawiono
na rys. 2.3. PODSUMOWANIE

Opracowany i wykonany prototyp agregatu chłodząco-grzewczego
został przebadany na
stanowisku badawczym KLIMORU
i osiągnął założone
parametry techniczne. Specyfika
instalacji klimatyzacyjnych
okrętowych stawia
wymagania, aby elementy
wyposażenia posiadały możliwość łatwego montażu
oraz charakteryzowały się
małymi gabarytami w stosunku
do uzyskiwanych parametrów technicznych.
Szczególną rolę odgrywa
wysokość urządzenia (musi
ono mieścić się między pokładami). Klimor na indywidualne
zamówienia określone
warunkami technicznymi
może wykonać agregaty
chłodząco-grzewcze o parametrach
spełniających żądania
odbiorcy. Mogą to być
agregaty przewidziane do zainstalowania np. na jachtach, małych jednostkach pływających żeglugi śródlądowej, jak również na statkach dalekomorskich o nieograniczonym rejonie
pływania. Agregaty chłodząco-grzewcze mogą znaleźć także
zastosowanie w instalacjach klimatyzacji technologicznej w
obiektach lądowych, gdzie dysponujemy wodą do chłodzenia
skraplaczy.

Andrzej Dornowicz
KLIMOR Gdynia
Źródło: