Absorbery laboratoryjne typu EG oraz AG oferowane przez Atea Anlagentechnik oczyszczają z zanieczyszczeń powietrze odciągane przez wentylację.

Wejście Polski do Unii Europejskiej i wprowadzanie europejskich norm prawnych w zakresie ochrony środowiska skutkuje wzrostem zapotrzebowania na urządzenia do usuwania i unieszkodliwiania substancji zanieczyszczających powietrze. Jedną z możliwości jest zlokalizowanie urządzeń do oczyszczania odciąganego prze wentylacje powietrza u źródła powstawania zanieczyszczeń, czyli np. w dygestoriach, w których używa się oraz przechowuje substancje uwalniające składniki gazowe, opary i mgły.
Dla laboratoriów
Firma Atea Anlagentechnik oferuje skonstruowane specjalnie dla laboratoriów absorbery typu EG oraz AG – urządzenia do oczyszczania odciąganego przez wentylacje powietrza metodami absorpcji oraz chemisorpcji.
ABSORBERY EG I AG
Absorbery typu EG dostarczane są w następujących standardowych typach, będących jednocześnie wykładnią ich wydajności: 600, 750, 900m³/h, a typu AG: 1200, 1800, 2400m³/h. Charakteryzują się: kompaktową budową wysoką sprawnością, niskimi oporami przepływu, brakiem wrażliwości na zabrudzenia oraz niskim poziomem hałasu. Znajdują zastosowanie w usuwaniu:
• oparów i mgieł kwasowych (np.: kwasu solnego, kwasu fluorowodorowego, kwasu siarkowego, kwasu azotowego, kwasu nadchlorowego, wody królewskiej),
• zanieczyszczeń gazowych (np.: amoniaku, dwutlenku siarkowego, siarkowodoru, chlorowodoru, chloru),
• związków organicznych (np.: aminy, tioalkohole)
Absorber EG, dzięki niewielkim rozmiarom i kompaktowej budowie można wbudować bezpośrednio w górne części dygestoriów. Jego wydajność, w zależności od typu urządzenia, wynosi od 600 do 900 m³/ h powietrza.

Absorber typu EG
Dla większych ilości oczyszczanego powietrza zastosować można absorbery typu AG. Mają one postać wolnostojącej szafy (wysokość 2 m, szerokość od 3 m do 3,85 m, głębokość zabudowy 0,85 m). Mogą oczyszczać od 1200 do 2400 m³/h powietrza.

Absorber typu AG
Konstrukcja i działanie
W absorberach „atea” dochodzi do oczyszczania powietrza poprzez kontakt z wodnym roztworem absorpcyjnym. Wysoką sprawność oczyszczania osiągnięto poprzez rozwinięcie powierzchni kontaktu fazy ciekłej i gazowej, rozpylając ciecz absorpcyjną na odpowiednio wypełnione złoże, przez które przepuszczane jest zanieczyszczone powietrze odlotowe.
Podstawowym tworzywem konstrukcyjnym absorberów jest polipropylen, możliwe jest też wykonanie z innych tworzyw.
Wszystkie absorbery posiadają automatyczną regulację poziomu cieczy absorpcyjnej przez uzupełnianie wodą. We wszystkich wersjach urządzeń zapewniony jest ciągły pomiar przewodnictwa elektrycznego cieczy absorpcyjnej i automatyczne utrzymywanie stałej, zadanej wielkości poprzez samoczynnie następującą, częściową wymianę cieczy absorpcyjnej wodą.
Absorbery „atea” – oprócz pomiaru przewodności – mogą być także dodatkowo wyposażone w urządzenia do pomiaru i regulacji czynnika pH. Zadana wartość pH utrzymywana jest przez dodawanie kwasu lub zasady do cieczy absorpcyjnej, co umożliwia usuwanie z powietrza odlotowego zanieczyszczeń trudno absorbujących się w samej wodzie – takich jak przykładowo: dwutlenek siarki, chlor czy amoniak.
Żródło: BSH Klima Polska Sp. z o.o.