We wrześniu br., pod patronatem Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi i z inicjatywy dziekana tej uczelni, odbędzie się I Konferencja Naukowo Techniczna pt. "Ogrzewanie i Wentylacja w Przemyśle i Rolnictwie".


Organizatorzy zdecydowali, że głównymi zagadnieniami dyskutowanymi podczas Konferencji będą:
- efektywność procesów wytwarzanie ciepła i energii
- para wodna i gospodarka skroplinami w przemyśle
- instalacje i sieci gazów technicznych w przemyśle
- odzyskiwanie ciepła w procesach przemysłowych
- odzyskiwanie ciepła w suszarnictwie
- energooszczędne rozwiązania procesów spalania, ogrzewania i utylizacji
- wykorzystanie biomasy w procesach wytwarzania ciepła i energii
- zagadnienie mikroklimatu środowiska wewnętrznego.
Znany jest już szczegółowy program Konferencji oraz referaty:
1. Piotr Kubski: Pojęcie czasu na tle termodynamiki
2. Gerard Jan Besler, Maciej Besler: O docelowych źródłach energii dla gospodarki krajowej
3. Gerard Jan Besler, Maciej Besler: Niezbędne kierunki działań w krajowej energetyce
4. Mariusz Chalamoński: Efektywność termomodernizacji budynków mieszkalnych
5. Roman Wichowski: Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące polityki energetycznej
6. Mieczysław Dzierzgowski: Wpływ utrzymywania zróżnicowanej temperatury w mieszkaniach na warunki dostawy ciepła w budynkach wielorodzinnych o zwiększonej izolacyjności cieplnej przegród wewnętrznych
7. Piotr Kubski: Kompleksowa modernizacja osiedlowego systemu grzewczego z wprowadzeniem gospodarki skojarzonej i przy wykorzystaniu energii słonecznej i geotermicznej
8. Marek Jaskólski: Wybrane aspekty wykorzystania ciepła do produkcji "chłodu" w systemach wentylacyjnychi klimatyzacyjnych
9. Marian Rubik: Klimatyzacja solarna - możliwości i tendencje rozwoju
10. Mariusz Adamski: Zastosowanie spiralnych wymienników o przepływie wzdłużnym do odzysku ciepła w suszarniach
11. Alvar Toode, Teet-Andrus Koiv: Zużycie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i szkolnych
12. Teet-Andrus Koiv, Alvar Toode: Kierunki zmian zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Estonii
13. Marian Rosiński, Lucjan Furtak, Adam Łuksa, Andrzej Stępień: Kierunki zagospodarowania produktów odpadowych pochodzących z procesów metanolizy olejów roślinnych
14. Władysław Szaflik: Możliwości ograniczenia rozwoju bakterii legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej
15. Maciej K. Kumor, Tomasz Skałecki: Warunki środowiskowe międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Bladowie
16. Jan Lorkowski, Maria Wesołowska: Wpływ błędnych rozwiązań budowlanych na mikroklimat środowiska wewnętrznego i trwałość konstrukcji pieczarkarni
17. Magdalena Nakielska: Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w województwie kujawsko pomorskim
18. Sławomir Grabarczyk: Funkcjonowanie ekranów termoizolacyjnych w szklarni
19. Janusz Bujak: Aspekty ekonomiczne możliwości zastosowania ciśnieniowego układu powrotu skroplin z procesów technologicznych
20. Janusz Bujak: Model matematyczny kotła parowego w zastosowaniu do badań efektywności energetycznej
21. Michał Pietrzykowski: Wykorzystanie ciepła odpadowego o niskich parametrach do ogrzewania szklarni
22. Adam Chmielowski: Napęd solarny wentylacji
23. Aleksander Pełech: Zagadnienia klimatyzacji z dwustopniowym uzdatnianiem powietrza
24. Edward Przydróżny, Marcin Sompoliński, Sylwia Szczęśniak: Wentylacja naturalna hal przemysłowych z dużymi zyskami ciepła
25. Edward Przydróżny, Agnieszka Zając: Centralne urządzenia klimatyzacyjne do kształtowania klimatu sal komputerowych
26. Edward Przydrożny, Marcin Sompoliński, Sylwia Szczęśniak: Mikroklimat klimatyzowanych pomieszczeń o dużej wysokości
27. Dorota Leciej – Pirczewska, Władysław Szaflik: Działanie wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
28. Kazimierz Żarski, Jerzy Grabski: Nieizotermiczny przepływ cieczy w rurociągach przemysłowych
29. Kazimierz Żarski, Marek Lejk: Komputerowy program do obliczeń układów wentylacji o zmiennej wydajności źródeł zanieczyszczeń
30. Agnieszka Garwolińska, Maciej K. Kumor: Zmienność wybranych parametrów geotechnicznych iłów ekspansywnych z Bydgoszczy
31. Tomasz Skałecki:
Monitoring wód podziemnych na przykładzie międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Bladowie
32. PLASTICON POLAND S.A.: wystąpienie promocyjne: Tworzywowy komin o średnicy Dn 10,1 m i wysokości
H=120 m w instalacji odsiarczania gazów spalinowych.

Organizatorzy:

- Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
- Wydział Inżynieryjny Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Bydgoszczy
- Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
- Starostwo Powiatowe w Tucholi
Komitet Organizacyjny:

dr inż. Kazimierz Żarski
mgr Iwona Wegner
dr inż. Janusz Bujak
Komitet Naukowy:

prof. dr hab. inż. Gerard Jan Besler – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Halina Koczyk
prof. dr hab. inż. Roman Wichowski
prof. dr hab. inż. Mariusz Chalamoński
doc. dr hab. inż. Andrzej Myczko
dr inż. Lucjan Furtak
Patronat medialny: miesięcznik INSTAL
Sekretariat Konferencji:
mgr inż. Grzegorz Schreiber – Sekretarz
kontakt: Hanna Grzelka
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
ul. Pocztowa 11, 89-500 Tuchola
tel. 052 559 20 22
www.wszs.tuchola.pl