Podsumowanie czterech lat funkcjonowania Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP.

4 lata działalności SNTCHiK
W dyskusjach często wskazywano na potrzebę stowarzyszania się specjalistów pracujących w branży chłodniczej. Jednak SIMP, PZITS i inne stowarzyszenia należące do NOT nie są dla chłodnictwa i klimatyzacji właściwe, ponieważ w tych stowarzyszeniach chłodnicy stanowią małą grupę członków, a ich interesy branżowe nie są dostrzegane, a czasem doświadczaliśmy postępowań sprzecznych z tym interesem.

Zdaniem wielu, należało powołać stowarzyszenie specjalistów chłodnictwa i klimatyzacji, do którego wstąpić mogliby pracujący w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła: pracownicy nauki, inżynierowie, technicy, ekonomiści i technolodzy, a także studenci. Władze takiego stowarzyszenia reprezentowałyby wszystkich specjalistów pracujących w szeroko pojmowanej branży.

Rzeczników utworzenia organizacji reprezentującej środowisko chłodników było wielu, ale do najbardziej wytrwałych należeli: Stanisław Rutkowski, Aleksander Paliwoda i Kazimierz Gutkowski, wszyscy z długoletnim stażem w SIMP. W powszechnej opinii panowało przekonanie o konieczności utworzenia chłodniczej organizacji demokratycznej i niezależnej od zrzeszenia stanowiącego skupisko osób o różnych zawodach, jakim jest np. SIMP.

Dziś można stwierdzić, że podjęte wysiłki okazały się owocne. Powstała organizacja, która reprezentuje wyłącznie interesy chłodników.

W dniu 3 sierpnia 2006 roku odbyło się zgromadzenie założycielskie Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji. Członkowie założyciele przyjęli statut organizacji i powołali pierwszy zarząd oraz komisję rewizyjną. Podjęto szereg ważnych uchwał i apeli do środowiska chłodniczego.

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji po 4 latach działalności liczy 74 członków i posiada znaczny dorobek. Swoją działalność koncentruje na zagadnieniach ekologicznych w chłodnictwie i wdrażaniu nowych technik. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego oraz status jednostki udzielającej pomoc publiczną. Ten pierwszy jest szczególnie ważny, gdyż organy administracji państwowej ustawowo zobowiązane są do konsultowania z organizacją projektów regulacji czy decyzji powiązanych z branżą chłodniczą.

Stowarzyszenie prowadzi weryfikację wniosków na tytuł rzeczoznawcy, który uzyskało dotychczas 41 specjalistów. Rzeczoznawcy tworzą Krajową Izbę Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła posiadającą własną osobowość prawną. Izba koncentruje się na zagadnieniach ocen układów chłodniczych, projektowaniu i efektywności energetycznej.

Wydzieloną jednostką jest Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji z odrębną siedzibą, które realizuje część odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w ramach Stowarzyszenia.
Centrum jest placówką badawczo-naukowa i obecnie realizuje dwie prace badawcze związane z gospodarką olejami w rzeczywistym układzie chłodniczym oraz pewnymi przypadkami zastosowań czynników węglowodorowych.

Wartość majątku organizacji wynosi ok. 1 mln zł.

Do najważniejszych należą mobilne zespoły do płukań układów chłodniczych i regeneracji czynników przy instalacji. Organizacja wdraża w kraju nową technologię służącą zapewnieniu wyższej czystości układów chłodniczych, a tym samym podniesieniu jakości usług serwisu chłodniczego. W porozumieniu z przygotowanymi technicznie firmami serwisowymi oferuje wymiany R -22, przeprowadzane w sposób profesjonalny i ekologiczny, bez uszczerbku dla żywotności układu chłodniczego.

W ramach działalności pożytku publicznego organizacja oczyszcza czynniki HFC np. po spaleniu silnika sprężarki, zmieszaniu gatunków olejów itp. Wysokiej czystości czynnik może być natychmiast użyty w naprawianej instalacji.

Stowarzyszenie prowadzi oceny układów chłodniczych. Te spełniające kryteria otrzymują Certyfikat Instalacji Chłodniczej (Klimatyzacyjnej) Przyjaznej Środowisku.

Zagadnienia legislacyjne stanowią istotną część działalności Stowarzyszenia, które brało aktywny udział w pracach nad projektami ustaw:
• Prawo budowlane,
• Prawo energetyczne,
• o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
• o inspekcji ochrony środowiska oraz
• przy przygotowaniu kilku innych aktów prawnych.

Stowarzyszenie wydaje opinie i wyjaśnienia do obowiązujących aktów prawnych, co nabiera szczególnego znaczenia w chłodnictwie, gdzie spotkamy interpretacje błędne.

Organizacja buduje swój program działania w oparciu o konsultację ze środowiskiem chłodniczym. Wiele wskazań dała ankieta: "10 warunków skutecznego prawa służącego ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową i/lub wywołujących efekt cieplarniany".

W celu określenia programu działania zwoływane są często nadzwyczajne walne zgromadzenia członków organizacji, których było już cztery.

Zauważając nieformalne działania Ministerstwa Środowiska, Stowarzyszenie wystąpiło do sądu administracyjnego ze skargą na urząd, w związku z opublikowaną tzw. informacją o uznaniu świadectw kwalifikacji za tymczasowe certyfikaty personelu dla fluorowanych gazów cieplarnianych. Sprawa jest w toku.

Ostatnio Stowarzyszenie z powodzeniem zakończyło przed Okręgowym Sądem Apelacyjnym kilkuletni spór z Urzędem Prezydenta m. st. Warszawy (organ nadzoru) o tzw. podejmowanie uchwał m. in. przez internet. Postępowanie zostało definitywnie zamknięte przed polskimi sądami. Z osiągnięcia sntchik mogą teraz korzystać inne stowarzyszenia - żaden urząd nie może kwestionować takiego uregulowania w statucie organizacji. Sprawa wywoływała wiele emocji i oczekiwań w licznych organizacjach.

Organizacja uruchomiła stronę internetową http://sntchik.pl

Źródło: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji