Aż dwa miesiące Zarząd Główny SIMP kazał nam czekać na swoje stanowisko w sprawie afery z nielegalnie wydanymi dla ponad 370 osób świadectwami kwalifikacji. Oficjalne oświadczenie ZG SIMP w tej sprawie datowane jest na 9 grudnia br.


Poznaliśmy jednoznaczne stanowisko Zarządu Głównego SIMP w sprawie poszkodowanych (czyt. osób, które poświęciły swój czas i pieniądze na szkolenia i egzaminy z zakresu świadectwa kwalifikacji przeprowadzonych przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP) oraz w sprawie rozwiązania Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP. Pismo datowane na 9 grudnia br., adresowane do "Członków Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP we wszystkich oddziałach w kraju" podpisane jest przez Prezesa SIMP oraz Sekretarza Generalnego SIMP.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
stwierdzając rażące nieprawidłowości podczas wydawania świadecw kwalifikacji przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP znacznie odbiegających od wytycznych ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową z dn. 20 kwietnia 2004 r. unieważnił wszyskie bezprawnie wydane przez Sekcję ChiK SIMP świadectwa kwalifikacji.
W wyniku tego Zarząd Główny SIMP podjął decyzję o zawieszeniu w obowiązkach prezesa Sekcji, a z dniem 1 października 2005 r. rozwiązał Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, tym samym pozbawiając prezesa stanowiska, ponieważ aktualnie obowiązujący statut SIMP nie przewiduje możliwości odwołania lub zawieszenia prezesa jednostki organizacyjnej SIMP w podobnych przypadkach.
W piśmie czytamy m.in., że "pomimo decyzji o rozwiązaniu Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, jej członkowie (...) pozostają w dalszym ciągu członkami SIMP". W oświadczeniu tym Zarząd Główny SIMP informuje o podejmowanych działaniach mających na celu ponowne utworzenie Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP oraz wybór nowych władz Sekcji.
Z pisma dowiadujemy się też, że były prezes Sekcji CHiK odmówił podania listy osób przyjętych na członków SIMP i nie udzielił odpowiedzi na pytanie co stało się ze składkami członkowskimi, które nie zostały przekazane na konto Zarządu Głównego SIMP. Sprawa dotyczy 372 osób, które otrzymały świadectwa kwalifikacji pozbawione podstaw prawnych.
Przypomnijmy że ustawa ozonowa z dn. 20 kwietnia 2004 r. (Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową Dz.U. Nr 121, poz. 1263) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Rozporządzenie w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych Dz. U. Nr 195, poz. 2009), będące aktem wykonawczym do ustawy ozonowej, wprowadziły obowiązek posiadania tzw. świadectwa kwalifikacji, niezbędnego do:
• obrotu ubstancjami kontrolowanymi (zakup/sprzedaż),
• obsługi technicznej, naprawy lub demontażu urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane,
• odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji kontrolowanych,
• zakładania kart urządzenia,
• sprawdzania szczelności.
Świadectwo kwalifikacji wydane zgodnie z postanowieniami ustawy oznowej będzie od 1 stycznia 2006 r. bezwzględnie potrzebne wszystkim osobom, które będą miały cokolwiek do czynienia z czynnikami chłodniczymi z grupy HCFC.
W oficjalnym oświadczeniu poznajemy też stanowisko ZG SIMP w stosunku do osób oszukanych przez b. prezesa Sekcji CHiK SIMP: posiadacze śwadecw "powinni poddać się powtórnemu egzaminowi, przed uprawnioną komisją" z zaleceniem "zastosowania niższej opłaty za egzamin" lecz tylko w komisjach powołanych przez SIMP, których wykaz znajduje się na stronie www.simp.pl.
Wykaz wszystkich ośrodków upoważnionych do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania ezaminów znajduje się w artykule Świadectwa kwalifikacji do 31 grudnia 2005 r.
Wydaje się, że ZG SIMP nie dotarł do nazwisk osób, które otrzymały świadectwa kwalifikacji z rąk Sekcji CHiK SIMP, ani też namiarów na członków Sekcji. Może dzięki tej publikacji poszkodowani dowiedzą się, że uzyskane przez nich świadectwa kwalifikacji nigdy nie były ważne, ze względu na fakt, że zostały wydane niezgodnie z ustawą ozonową.
Ponieważ list zaadresowany jest otwarcie pulikujemy jego treść poniżej. Oryginał znajduje się na stronie SIMP www.simp.pl.


Warszawa 2005-12-09
Informacja dla PT Członków Sekcji
Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP
we wszystkich oddziałach w kraju

Niniejszym pismem pragniemy poinformować, że ze względu na negatywną ocenę działalności Zarządu Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, a szczególnie jej prezesa – kol. Andrzeja Sokulskiego, który bez upoważnienia SIMP prowadził szkolenia i wydawał świadectwa kwalifikacji na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, Zarząd Główny SIMP uchwała z 12 września 2005 r. podjął decyzję o rozwiązaniu z dniem 1 października br. Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP.
Decyzja ta poprzedzona została przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego przez Zarząd Główny SIMP i Główną Komisję Rewizyjną SIMP.
W postępowaniu tym, które objęło także problematykę członkostwa w Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji, uczestniczył kol. Andrzej Sokulski, który odmówił jednak udzielenia odpowiedzi dotyczących liczby członków Sekcji, a także informacji co stało się ze składkami członkowskimi, które nie zostały przekazane na konto Zarządu Głównego SIMP.
Podjęta decyzja choć z pozoru drastyczna była zdaniem ZG SIMP i Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP jedynym możliwym rozwiązaniem, ponieważ aktualnie obowiązujący statut SIMP nie przewiduje w takich przypadkach, jak wyżej przedstawiony, możliwości odwołania lub zawieszenia prezesa jednostki organizacyjnej SIMP, tj. oddziału lub sekcji naukowo-technicznej.
Informując o powyższym pragniemy podkreślić, że pomimo decyzji o rozwiązaniu Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, jej członkowie – także ci przyjęci w okresie sprawowania funkcji prezesa Sekcji przez kol. Andrzeja Sokulskiego pozostają w dalszym ciągu członkami SIMP.
W związku z przedstawioną wyżej sytuacją istnieje pilna potrzeba ustalenia listy osób, które są członkami SIMP – przyjętymi do Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji w rejonie (okręgu) działania Oddziału Sekcji lub Rady Serwisu Chłodniczego, w celu podjęcia z nimi dalszej współpracy i dokonania wyboru nowych organów statutowych (Zarząd, Komisja Rewizyjna), zgodnie z Regulaminem Sekcji, obowiązującym w okresie do rozwiązania Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP.
W drugim etapie dokonane zostałyby wybory organów statutowych Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP przy Zarządzie Głównym SIMP, które zbiegłyby się w czasie z zaplanowaną przez Zarząd Główny SIMP na okres od 1 grudnia 2005 r. do 15 maja 2006 r. kampanią sprawozdawczo-wyborczą w Stowarzyszeniu, przed kolejnym Walnym Zjazdem Delegatów SIMP.
Czujemy się także w obowiązku poinformować Kolegów, że wydane przez kol. Andrzeja Sokulskiego świadectwa kwalifikacji w liczbie 372 pozbawione są podstaw prawnych. W związku z tym ich posiadacze powinni poddać się powtórnemu egzaminowi, przed uprawnioną komisją. Jedną z możliwości jest zgłoszenie się do komisji powołanych przez SIMP, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia www. simp.pl. Pismo w tej sprawie zostało przez Zarząd Główny SIMP skierowane do jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, przy których funkcjonują komisje egzaminacyjne, z zaleceniem zastosowania niższej opłaty za egzamin.
Prezes SIMP Andrzej Ciszewski
Sekretarz Generalny SIMP Kazimierz ŁasiewickiKomentarze

  • Nieżle zarobił

    Z tego co pamiętam kurs i egazamin kosztował 400 zł. Zatem nieżle pa prezesiunio zarobił na tym

  • List otwarty do członków SIMP

    Mogą stracić ważność świadectwa kwalifikacji wydane po 1 pażdziernika 2005r. Przed tą datą p. Sokulski był prawomocnie wybranym prezesem sekcji mającym pewne uprawnienia(szkolenia ,egzaminy).Rozliczenie się że składek itp. jest wyłącznie sprawą p.Sokulskiego i Zarządu Głównego SIMP.Nas członków tej organizacji ( tylko ze względu na wymagane posiadanie świadectwa) nie powinno to wogóle interesować.
    KOLEDZY CHŁODNIARZE NIE DAJMY SIĘ.