60%-owy wzrost wydatków na reklamę online, 3,1 miliarda złotych wydanych na zakupy w Internecie - najnowszy raport IAB (Interactive Advertising Bureau) potwierdza, że rok 2005 był rokiem dynamicznego rozwoju rynku internetowego w Polsce.


IAB Polska opublikowało raport na temat stanu polskiego Internetu w 2005 roku. Znalazły się w nim najważniejsze informacje na temat użytkowników Internetu, sposobu korzystania z sieci, e-commerce oraz reklamy internetowej. W raporcie przedstawiono również prognozy dotyczące rozwoju rynku internetowego w Polsce.
Do najważniejszych zmian na rynku internetowym w 2005 roku należy zaliczyć bardzo wysoką dynamikę wzrostu wydatków na reklamę internetową. W 2005 roku firmy zwiększyły swoje wydatki na reklamę w sieci aż o 60%. Wydatki na reklamę w sieci wyniosły 140 mln zł wobec 87 mln zł w roku 2004. Tym samym Internet stanowi już 3% wszystkich nakładów na reklamę w mediach w Polsce. IAB szacuje, że w 2006 roku dynamika ta utrzyma się do wartości około 210 mln zł. Na koniec 2007 roku obroty polskich wydawców internetowych powinny zbliżyć się do pułapu 300 mln zł.
Wpływ na zwiększanie się wydatków przedsiębiorstw w Internecie ma rosnąca od lat liczba konsumentów korzystających z Internetu. W 2005 roku w Polsce było już prawie 10 milionów internautów. Duża ilość osób korzystających z Internetu przekłada się także na wzrost wydatków na zakupy w sieci. W 2005 roku Polacy wydali na zakupy w Internecie 3,1 miliarda złotych. Wydatki w Internecie stanowiły już około 1% całości obrotów detalicznych w Polsce. Liczba sklepów internetowych wzrosła do prawie 800. Główną przyczyną wzrostu przychodów jest zwiększająca się ilość i atrakcyjność oferty sklepów internetowych. Istotną rolę odgrywa także wzrost odstępności kart płatniczych, spowodowany rozwojem usług bankowych w Polsce oraz zanikającymi obawami klientów o bezpieczeństwo transakcji. Co ciekawe, szybkie tempo rozwoju polskiego e-commerce pozwoliło Polsce wyprzedzić pod względem odsetka osób kupujących online takie kraje jak Włochy czy Hiszpania.
Z raportu IAB Polska wynika, że Internet w dalszym ciągu jest najszybciej rozwijającym się medium na świecie. W 2005 roku dostęp do internetu miało 15,7% ludzkości, czyli ponad 1 miliard osób. Liderem Internetu w skali globalnej jest Ameryka Północna (68,1%), jednak pomimo niskiego odsetka populacji korzystającej z Internetu, najczęściej w sieci można spotkać internautów z Azji - stanowiących już grupę liczącą 364 mln osób. Trend ten widoczny jest szczególnie w przypadku takich państw jak Chiny i Indie.
W Polsce w okresie od grudnia 2004 do grudnia 2005 przybyło pół miliona nowych internautów. W miastach powyżej 500 000 mieszkańców dostęp do Internetu posiada już prawie 40% mieszkańców. Z Internetu korzysta trzy czwarte osób w wieku od 15-19 roku życia.
Polscy internauci to osoby dobrze wykształcone o wysokim statusie społecznym i majątkowym. Wykształcenie wyższe posiada 16,5% użytkowników. Ponadto dużą grupę stanowią osoby uczące się, w tym studenci i uczniowie szkół pomaturalnych (30,1%.). Praktycznie wyrównały się proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami. W połowie 1999 roku wśród internatów było 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,4 i 34,6%), a obecnie stosunek ten wynosi odpowiednio 50,4 i 49,6%.
Z raportu IAB wynika, że coraz częstszym miejscem korzystania z Internetu staje się dom. Jak pokazują badania prowadzone od 2000 roku przez TNS OBOP, w ciągu ostatnich pięciu lat odsetek osób korzystających z sieci w domu podwoił się i wyniósł na koniec 2005 roku 72%.
Wraz ze zwiększaniem zasięgu Internetu, wzrasta także aktywność jego użytkowników. Czas, jaki w ciągu miesiąca polscy internauci poświęcają Internetowi zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 10 godzin i wynosi obecnie 22 godzin i 27 minut miesięcznie.
Więcej na stronie www.iab.com.pl

Źródło www.iab.com.pl