13.140 Oddziaływanie hałasu na organizm człowieka


PN-84/N-01307 Hałas. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów (archiwalna)
PN-86/N-01321 Hałas. ultradźwiękowy Dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów (stosowana)
PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów (obowiązkowa)

Komentarze