13.040.99 Other standards related to air quality

PN-W-88503:1998 Technologia prac podwodnych - Powietrze dla nurków
PN-W-88503:1998/Az1:2000 Technologia prac podwodnych - Powietrze dla nurków (Zmiana Az1)
PN-91/Z-04004.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości alkoholu 2-etoksyetylowego - Oznaczanie par alkoholu 2-etoksyetylowego w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne - Badania higieniczne materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie - Postanowienia ogólne i zakres normy
PN-89/Z-04021.02 Badania higieniczne - Badania higieniczne materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie - Oznaczanie substancji szkodliwych dla zdrowia wydzielających się z próbek materiałów lub wyrobów stosowanych w budownictwie przy zastosowaniu komór laboratoryjnych
PN-90/Z-04021.03 Badania higieniczne - Materiały i wyroby stosowane w budownictwie - Oznaczanie substancji szkodliwych dla zdrowia wydzielających się z materiałów lub wyrobów do powietrza doświadczalnych pomieszczeń budynków
PN-89/Z-04022.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości chlorobenzenów - Oznaczanie chlorobenzenu i dwuchlorobenzenów w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-91/Z-04032.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości 4-kumylofenolu - Oznaczanie par 4-kumylofenolu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-91/Z-04043.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości naftalenu metylonaftalenów i chlorowanych pochodnych naftalenu - Oznaczanie par naftalenu 1- i 2-metylonaftalenu oraz 1- i 2-chloronaftalenu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki
PN-90/Z-04045.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości aldehydów - Oznaczanie formaldehydu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-90/Z-04052.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości chlorofenoli - Oznaczanie o-chlorofenolu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-90/Z-04079.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości krezoli - Oznaczanie par krezoli w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-89/Z-04112.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości chlorku winylu - Oznaczanie chlorku winylu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-90/Z-04113.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości związków akrylowych - Oznaczanie par akrylonitrylu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-Z-04113-11:1994 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości związków akrylowych - Oznaczanie akrylanów i metakrylanów w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej
PN-93/Z-04131.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości izocyjanianów - Oznaczanie par 2,4-toluilenodwuizocyjanianu, 2,6-toluilenodwuizocyjanianu i 4,4-dwuizocyjanianodwufenylometanu oraz produktów ich hydrolizy w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z użyciem kolumny kapilarnej
PN-90/Z-04151.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości cykloheksanu - Oznaczanie par cykloheksanu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-92/Z-04152.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości styrenu - Oznaczanie styrenu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-90/Z-04155.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości alkoholu butylowego - Oznaczanie par alkoholu izobutylowego i n-butylowego w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-89/Z-04159.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości fenolu - Oznaczanie fenolu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-92/Z-04208.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości estrów kwasu ftalowego - Oznaczanie par ftalanu dwubutylu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-91/Z-04217.10 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości bezwodnika maleinowego - Oznaczanie par bezwodnika maleinowego w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
PN-92/Z-04226.01 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości poszczególnych substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń - Postanowienia ogólne
PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza - Badania zawartości poszczególnych substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń - Oznaczanie par substancji trudno lotnych, wydzielających się z materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie, zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane metodą chromatografii gazowej z użyciem kolumn kapilarnych