Szwajcaria przekaże 110 mln franków na OZE w Polsce - komentarz Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG).

110 mln ze Szwajcarii na OZE
W ostatnich dniach na portalach internetowych zajmujących się m.in. OZE, ukazała się wiadomość o tzw. programie szwajcarskim, mówiąca o dofinansowaniu OZE w Polsce przez fundusz w wysokości 110 mln. Sfr.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, jest w stałym kontakcie z Biurem Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Ponieważ w związku z tym, w ostatnim czasie napłynęły do nas zapytania dotyczące możliwości dofinansowywania inwestycji OZE z ego funduszu, chcielibyśmy wyjaśnić, że chodzi o program ramowy, który został podpisany w grudniu 2007 roku w Bernie przez Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowska, oraz prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Micheline Calmy-Rey, Doris Leuthard. Program dofinansowań jest już zakończony. Termin składania wniosków upływał z dniem 20.04.2009 roku.

Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie Biura Programu w Polsce, w dniu 19 maja 2004 r. podczas Szczytu Szwajcaria – Unia Europejska, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia programu pomocowego mającego na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Ostatecznie, w dniu 27 lutego 2006 r. Rada UE i Szwajcaria uzgodniły i podpisały tzw. „Memorandum of Understanding pomiędzy UE a Radą Federacji Konfederacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej na rzecz zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej. W dokumencie zawarto zobowiązanie Szwajcarii do podpisania odrębnych umów bilateralnych z poszczególnymi państwami – beneficjentami pomocy.

Fundusze Szwajcarskie przewidywały wsparcie dla instytucji sektora publicznego i prywatnego oraz organizacji pozarządowych. Program Szwajcarski zakłada 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Wsparcie można było uzyskać na takie projekty jak:
• bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
- inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
- zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
• środowisko i infrastruktura:
- odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej
- poprawa publicznych systemów transportowych;
- bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
• sektor prywatny:
- poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
- rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
• rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
- ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej)
- badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).

Łącznie na program przeznaczono 489 mln. Sfr, z czego rzeczywiście poszło ok. 110 mln. Sfr na projekty związane ze środowiskiem i infrastrukturą.

Zgodnie z informacja uzyskaną 01.12.2011 z Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,
„W ramach obecnej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (2007-2017) nie przewiduje się kolejnych naborów wniosków w obszarze tematycznym Środowisko i Infrastruktura. Całość alokacji została rozdysponowana w ramach konkursu ogłoszonego wiosna 2009 r.”

Wiecej informacji jest zawarte na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swissgrant.pl

Opracował: Janusz Staroscik – Prezes Zarządu SPIUG, Warszawa, 02.12.2011 r.Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych