11 lat na rynku, setny numer - serdecznie gratulujemy Redakcji "Techniki Chłodniczej i Klimatyzayjnej" życząc dalszych sukcesów, bogatych w interesujące artykuły kolejnych 100..., 200..., 300... numerów miesięcznika i powiększenia grona czytelników! Redakcja www.wentylacja.com.pl

Drodzy Czytelnicy!
Ależ ten czas mija, to już 100 numer "Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej", a że w porze letniej tradycyjnie jest to zeszyt podwójny, to jednocześnie otwiera on drugą setkę naszego pisma. W ten oto sposób gościmy u Państwa już 11 lat. To spory szmat czasu wypełniony bogatą treścią wiedzy i informacji bieżących w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła i im pokrewnych. W tym okresie gościliśmy na naszych łamach wielu znakomitych autorów, reprezentujących zarówno środowiska naukowe, jak i szeroko rozumianą praktykę. Kilku z nich pożegnaliśmy, w tym współzałożyciela czasopisma, Romana Jarmułę, czy ostatnio Stanisława Wójcika, i kilka innych osób, wszyscy opuszczając nas w pełni sił twórczych, pozostawili po sobie niedosyt i pustkę zarówno w sferze możliwości twórczych, jak i koleżeńskiej współpracy. Ze swej strony mamy nadzieję, że przez ten okres czasu dostarczyliśmy naszym czytelnikom ogromną "porcję" interesujących i użytecznych publikacji, o co zabiegaliśmy od pierwszego numeru, który ukazał się w lutym 1994 roku. Nasze działania nadal będą podążały tak utartym szlakiem, aby zapewnię Państwu pełną satysfakcję i zadowolenie z lektury artykułów ukazujących się na naszych łamach.
Ten podwójny, ukazujący się w porze letniej kanikuły zeszyt, tradycyjnie poświęcony jest problematyce eksploatacji instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, stąd też jest ona dominującą. Publikujemy drugą część artykułu inż. Józefa A. Sokołowskiego, poświęconego wybranym problemom eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych (…). W pierwszej części artykułu zostały omówione istniejące w Polsce normy, przepisy i zarządzenia w zakresie bezpieczeństwa projektowania i użytkowania amoniakalnych instalacji chłodniczych. W części drugiej autor szczególną uwagę zwrócił na wentylację awaryjną i jej automatyzację, problem detekcji amoniaku, analizę stężeń tej substancji w pomieszczeniach i zagrożeń z tym związanych dla przebywających w nich osób. Przyjmując sposoby rozwiązania i ustalenia dla wentylacji awaryjnej opracowane na podstawie wniosków i zaleceń podanych w części pierwszej artykułu, autor ustalił dane wyjściowe do projektowania w zakresie wentylacji, detekcji oraz sygnalizacji progów alarmowych. Przedstawione zostały rozwiązanie dla najmniej korzystnej sytuacji, tj. budynek położony jest w pewnej odległości od maszynowni chłodniczej, z częścią amoniakalnej instalacji chłodniczej umieszczonej w dwóch poziomach.
Z problematyką eksploatacji związany jest również materiał przygotowany przez Konrada Kalinowskiego, w ramach cyklu poświęconego ucieczce czynnika z urządzenia chłodniczego. W 10 omówione zostały zagadnienia wpływu nieszczelności na działanie urządzenia. Autor zwraca uwagę na skutki wprowadzenia powietrza wilgotnego z otoczenia do instalacji. Szerzej przedstawia problematykę obecności wody w instalacji amoniakalnej i instalacji napełnionej czynnikami chlorowcopochodnymi. Końcowa część publikacji poświęcona jest odpowietrzaniu i osuszaniu urządzenia chłodniczego w kontekście jego nieszczelności. Jest to ostatni materiał kończący omawianie tytułowej problematyki. (…) Wreszcie trzeci z artykułów, którego autorem jest Krzysztof Kaiser, poświęcony jest niezwykle ważnej problematyce zużycia energii w obiektach szpitalnych podczas ich eksploatacji. W publikowanej w tym numerze części pierwszej autor prezentuje zestawienie kosztów energetycznych dla układów klimatyzacji i wentylacji w nowoczesnym Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, odnotowane w latach 2002 i 2003. Niewątpliwie analiza przedstawionych danych może być cennym źródłem informacji o gospodarowaniu energią w skali roku w tego typu obiektach o dużym nasyceniu systemami wentylacji i klimatyzacji, stąd też zachęcam do zapoznania się z tym materiałem.
W zakresie szeroko rozumianej wymiany ciepła publikujemy artykuł Beaty Biernackiej, w którym autorka prezentuje wyniki pomiarów rozkładu temperatury w gruncie przeprowadzonych w okresie od maja do września 2000 roku. Badania wykonano w Białymstoku na dwóch stanowiskach różniących się rodzajem powierzchni gruntu. Temperaturę mierzono za pomocą termopar rozmieszczonych na głębokościach od 0 do 5 metrów. Stwierdzono silny wpływ rodzaju pokrycia powierzchni na rozkład temperatury w gruncie. Temperatura gruntu pod parkingiem na głębokości od 1 do 4 m była o około 4 stopnie wyższa niż pod trawnikiem. Badania wykazały, że dobowe wahania temperatury gruntu w okresie letnim sięgają do głębokości około 1 m.
W dziale technologii chłodniczej żywności publikujemy drugą część większej całości, poświęconej problematyce utrwalania zamrażalniczego ryb, jej autorem jest doskonale znany naszym czytelnikom, Jacek Postolski. Część pierwsza ukazała się na łamach naszego pisma w numerze 3/2004 (s. 91-95 ). W części tej autor omówił ogólne zasoby mórz w odniesieniu do zawartych w nich surowców, w tym przede wszystkim ryb. Przedstawił skład i właściwości ryb, zwracając szczególną uwagę na przyczyny ich ograniczonej trwałości, a także na zachodzące w nich przemiany pośmiertne. Warto przypomnieć, iż z uwagi na generalnie dużą nietrwałość ryb, proces zamrażania jest dla nich podstawowym sposobem utrwalania. W części drugiej autor omawia przemysłowe techniki i aparaty zamrażalnicze, w tym szczególną uwagę zwraca na techniki zamrażania stosowane na statkach rybackich, a także na technologiczne aspekty tego procesu. Część trzecia tego cyklu będzie poświęcona związkom zamrażalnictwa i przetwórstwa ryb.
Po dłuższej przerwie pojawia się w tym numerze Aleksander Paliwoda i redagowana przez niego rubryka "Czytelnicy pytają - .......", będąca już 25 odcinkiem cyklu. Tym razem tematem rozważań autora jest żywność chłodzona o minimalnym stopniu przetworzenia.
Sporo materiałów zamieściliśmy w dziale informacji, i tak znajdziecie tam Państwo relację z Walnego Zebrania Członków "Krajowego Forum Chłodnictwa", które odbyło się w dniu 21 maja w pięknej scenerii zamku w Karnitach na Mazurach. Od momentu uchwalenia przez Sejm RP nowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową minęło już trochę czasu, a zatem emocje związane z burzliwą dyskusją podczas jej tworzenia już z wolna opadły, stąd też można bez tego balastu przyglądnąć się treści tego tak ważnego dla branży dokumentu, co też czyni na naszych łamach Marek Wawryniuk, bezpośredni uczestnik tych wydarzeń.
W grudniu ubiegłego roku tytuł profesora otrzymał dr hab. inż. Wojciech Zalewski z Politechniki Krakowskiej, wieloletni współpracownik naszego pisma jednocześnie nasz przyjaciel i kolega. To ukoronowanie karierę naukowej wydarzenie niewątpliwie jest ogromnym osiągnięciem Wojtka, stąd też szczerze gratulujemy mu tego sukcesu, a w numerze przybliżamy naszym czytelnikom jego sylwetkę. Kolejna informacja związana jest bezpośrednio ze spotkaniem, które miało miejsce pod koniec kwietnia w Politechnice Krakowskiej, w kierowanym przez niego Zakładzie Chłodnictwa i Klimatyzacji, a było nim seminarium poświęcone lodowi zawiesinowemu. W końcowej części tego działu zamieściliśmy uzupełnione informacje o I Krajowym Konkursie Prac Dyplomowych, organizowanym prze Krajowe Forum Chłodnictwa, wraz z zamieszczonym wzorem zgłoszenia, do wzięcia w którym zachęcam zainteresowanych dyplomantów z roku 2003 i roku bieżącego. Znajdziecie również Państwo program FORUM CHŁODNICTWA - POZNAŃ 2004, imprezy towarzyszącej tegorocznym Targom POLAGRA-FOOD.
I na koniec dwa materiały o charakterze sponsorowanym: firmy Copeland o sprężarkach spiralnych typu scroll dla czynnika R 410A oraz charakterystykę techniczną agregatu osuszającego z osuszaczem sorpcyjnym ML firmy KLIMOR. (…)*
Spis tresci numeru 6-7(100-101)/2004 TCHiK:

• Artykuł wstępny
WYMIANA CIEPŁA
• Beata BIERNACKA Rozkład temperatury w gruncie w okresie letnim
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów rozkładu temperatury w gruncie w okresie od maja do września 2000 roku. Badania wykonano w Białymstoku na dwóch stanowiskach różniących się rodzajem powierzchni gruntu. Temperaturę mierzono za pomocą termopar rozmieszczonych na głębokościach od 0 do 5 metrów. Stwierdzono silny wpływ rodzaju pokrycia powierzchni na rozkład temperatury w gruncie. Temperatura gruntu pod parkingiem na głębokości od 1 do 4 m była o około 4 stopnie wyższa niż pod trawnikiem. Badania wykazały, że dobowe wahania temperatury gruntu w okresie letnim sięgają do głębokości około 1 m

TECHNOLOGIA CHŁODNICZA ŻYWNOŚCI
• Jacek POSTOLSKI Utrwalanie zamrażalnicze ryb i innych produktów morza. Część 2. Techniki i technologie zamrażania
Część druga cyklu artykułów poświęconego problematyce technologii utrwalania zamrażalniczego ryb i innych produktów morza. Część pierwsza ukazała się na łamach naszego pisma w numerze 3/2004 (s. 91-95). W części drugiej autor omawia przemysłowe techniki i aparaty zamrażalnicze, w tym szczególną uwagę zwraca na techniki zamrażania stosowane na statkach rybackich, a także na technologiczne aspekty tego procesu

Czytelnicy pytają - dr PALIWODA odpowiada (25): Chłodzona żywność o minimalnym stopniu przetworzenia
EKSPLOATACJA
• Józef A. SOKOŁOWSKI Amoniakalne instalacje chłodnicze. Eksploatacja - awaria. Część 2
Część druga artykułu podejmującego problematykę eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych (część 1 - "TCHK" nr. 6-7/2003). Przyjmując sposoby rozwiązania i ustalenia dla wentylacji awaryjnej opracowane na podstawie wniosków i zaleceń podanych w części pierwszej artykułu autor ustalił dane wyjściowe do projektowania w zakresie wentylacji, detekcji oraz sygnalizacji progów alarmowych. W artykule przedstawiono rozwiązanie dla najmniej korzystnej sytuacji, tj. budynek położony w pewnej odległości od maszynowni chłodniczej, z częścią amoniakalnej instalacji chłodniczej w dwóch poziomach

• Konrad KALINOWSKI ZIMNO nie DOSKONAŁE (10). Ucieczka czynnika z urządzenia chłodniczego. Wpływ nieszczelności na działanie urządzenia chłodniczego
W artykule omówiono zagadnienie wpływu nieszczelności na działanie urządzenia chłodniczego, zwracając uwagę na skutki wprowadzenia powietrza wilgotnego z otoczenia do instalacji. Szerzej przedstawiono problematykę obecności wody w instalacji amoniakalnej i instalacji napełnionej czynnikami chlorowcopochodnymi. Końcowa część publikacji poświęcona jest odpowietrzaniu i osuszaniu urządzenia chłodniczego w kontekście jego nieszczelności

• Krzysztof KAISER Oszczędzanie energii w nowoczesnych systemach klimatyzacji i wentylacji stosowanych w szpitalach na przykładzie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
Artykuł poświęcony niezwykle ważnej problematyce zużycia energii w obiektach szpitalnych podczas ich eksploatacji. W części pierwszej Autor prezentuje zestawienie kosztów energetycznych dla układów klimatyzacji i wentylacji w nowoczesnym Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie w latach 2002 i 2003

INFORMACJE OGÓLNE
• Relacja z Walnego Zebrania Członków "Krajowego Forum Chłodnictwa"
• Marek WAWRYNIUK Nowa ustawa "ozonowa"
• Sylwetka prof. dr hab. inż. Wojciecha ZALEWSKIEGO
• Marek LITWIN Lód zawiesinowy tematem seminarium w Politechnice Krakowskiej
• Włodzimierz MIERZWIŃSKI VEB Kühlautomat Berlin
• I Krajowy Konkurs Prac Dyplomowych z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Regulamin + Komisja Konkursowa + Nagrody i wyróżnienia
• Program I FORUM CHŁODNICTWA - POZNAŃ 2004

ARTYKUŁY SPONSOROWANE

Milion sprężarek Copeland Scroll na R410A
• Andrzej DORNOWICZ Agregat osuszający z osuszaczem sorpcyjnym ML

GDZIE I JAK

• Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach
* Obszerny fragment wstępu do nr 100-101/2004 - dr inż. Zenon Bonca, Redaktor Naczelny "TCHIK"