Najnowszy numer "Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej" (nr 09/2004) swoich aż 30 stron poświęcił wydarzeniu szczególnemu dla Pomorza Gdańskiego: jest nią 100. rocznica politechniki w Gdańsku i jednocześnie 60. rocznica powołania Politechniki Gdańskiej, które mają miejsce w roku akademickim 2004/2005.W artykule wstępnym dra inż. Zenona Boncy czytamy:

Jednym z pierwszych wydziałów powołanych na tej uczelni był wydział mechaniczny, który w kolejnych latach zmieniał swoją nazwę i strukturę organizacyjną, aby w roku 1938 przyjąć nazwę Wydziału Maszynowego, a obecnie Wydziału Mechanicznego. Od samego początku istnienia uczelni, jednym z jej pierwszych budynków było przekazane do użytku w 1904 roku Laboratorium Maszynowe, projektu Alberta Carstena. I ten to obiekt niewątpliwie jest powodem uzasadnionej dumy zarówno dla pracowników wydziału, absolwentów, a także obecnych studentów. Aby przybliżyć interesującą historię budynku i pracujących w nim wielu pokoleń nauczycieli akademickich, Dariusz Mikielewicz, Józef Niegoda i Andrzej Wróblewski przygotowali bogaty materiał o charakterze monograficznym, którego pierwsza część stanowi zawartość tego numeru. Niewątpliwie będzie to dla wielu naszych czytelników sporym zaskoczeniem, ale materiał winien być interesujący dla wszystkich, którym problemy techniki cieplnej są nieobce, a szczególnie powinien on zainteresować ponad 13 tysięcy magistrów inżynierów i inżynierów, absolwentów Wydziału Mechanicznego, którzy w okresie powojennym przewinęli się przez mury budynku.

Pierwsza część tego bogato ilustrowanego materiału, poświęconego 100-letniej historii istnienia Laboratorium Maszynowego na politechnice w Gdańsku, obejmuje okres działalności od początku istnienia, czyli od 1904 roku, do końca drugiej wojny światowej, czyli do roku 1945. Część ilustracyjną w postaci tematycznie ułożonych unikalnych zdjęć z tego okresu, poprzedza słowo wstępne przygotowane przez dr hab. inż. Adama Barylskiego, profesora PG, Dziekana Wydziału Mechanicznego oraz krótka historia obecnej Katedry Techniki Cieplnej, przygotowana przez prof. dr hab. inż. Jana Stąsieka, jej obecnego Kierownika. Całość materiału poprzedzona jest rysem historycznym pełnionych funkcji, wyposażenia i kolejnych etapów rozbudowy budynku laboratorium. Wyposażenie techniczne obiektu w unikalne maszyny i urządzenia jest bogato ilustrowane ich schematami i fotografiami, a także krótką charakterystyką techniczną, co stanowi szczególnie cenne uzupełnienie prezentowanych fotografii. Część druga tego opracowania, obejmująca lata powojenne istnienia Laboratorium Maszynowego ukaże się w numerze 10/2004.
W numerze zamieszczono również interesujący artykuł Waldemara Targańskiego i Janusza T. Cieślińskiego poświęcony intensyfikacji wymiany ciepła w procesie wrzenia syntetycznych czynników chłodniczych. Autorzy zdefiniowali współczynnik intensyfikacji cieplno – hydraulicznej i zaproponowali jego wykorzystanie jako miary efektywności intensyfikacji przejmowania ciepła podczas wrzenia czynników chłodniczych w przepływie. Opracowaną metodę zastosowali w analizie wyników własnych badań wrzenia czynników R 22, R 134a i R 407C w wybranych rurach o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej. Wyniki prowadzonych przez nich badań doświadczalnych wykazały, że rura nisko żebrowana charakteryzuje się większą efektywnością intensyfikacji przejmowania ciepła w porównaniu z rurą formowaną śrubowo. Badania wykonano zarówno dla czystych czynników jak i ich mieszanin ze środkiem smarnym, co jest szczególnie cenne, bowiem w parownikach sprężarkowych urządzeń chłodniczych miejsce ma wrzenie mieszanin czynnika z olejem. Przy okazji warto zauważyć, iż prezentowane badania prowadzone były właśnie w laboratorium Maszynowym Politechniki Gdańskiej.
Poza tym w numerze 09/2004 TCHiK:
• Artykuł wstępny
• Dariusz MIKIELEWICZ, Józef NIEGODA, Andrzej WRÓBLEWSKI
100 lat Laboratorium Maszynowego na politechnice w Gdańsku 1904 - 2004. Część I. Lata 1904 - 1945.

Pierwsza część bogato ilustrowanego materiału poświęconego 100-letniej historii istnienia Laboratorium Maszynowego na politechnice w Gdańsku. Część ta obejmuje okres działalności od początku jego istnienia, czyli od 1904 roku, do końca drugiej wojny, czyli roku 1945. Część ilustracyjną w postaci tematycznie ułożonych unikalnych zdjęć z tego okresu, poprzedza słowo wstępne przygotowane przez dr hab. inż. Adama Barylskiego, profesora PG, Dziekana Wydziału Mechanicznego oraz krótka historia obecnej Katedry Techniki Cieplnej, przygotowana przez prof. dr hab. inż. Jana Stąsieka, jej obecnego Kierownika. Całość materiału poprzedzona jest rysem historycznym pełnionych funkcji, wyposażenia i kolejnych etapów rozbudowy budynku laboratorium. Wyposażenie techniczne obiektu w unikalne maszyny i urządzenia jest bogato ilustrowane ich schematami i fotografiami, a także krótką charakterystyką techniczną.

• Waldemar TARGAŃSKI, Janusz T. CIEŚLIŃSKI
Efektywność intensyfikacji przejmowania ciepła na skutek rozwinięcia powierzchni.

W artykule zdefiniowano współczynnik intensyfikacji cieplno - hydraulicznej i zaproponowano jego wykorzystanie jako miary efektywności intensyfikacji przejmowania ciepła podczas wrzenia czynników chłodniczych w przepływie. Opracowaną metodę zastosowano w analizie wyników własnych badań wrzenia czynników R 22, R 134a i R 407C w wybranych rurach o rozwiniętej powierzchni wewnętrznej. Wyniki badań prowadzonych przez autorów wykazały, że rura nisko żebrowana charakteryzuje się większą efektywnością intensyfikacji przejmowania ciepła niż rura formowana śrubowo. Badania wykonano zarówno dla czystych czynników jak i ich mieszanin ze środkiem smarnym.

• Dariusz STEFANOWSKI
Modułowe centrale basenowe MCKB. Część 2
• Piotr NIEWIADOMSKI
Willis Carrier - Ojciec klimatyzacji.
• Prenumerata, zakup pisma. Co w następnych numerach
Miesięcznik TCHiK można zamówić wysyłając do nas dane (firma, imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość, kod, ulica, NIP) na e-mail: wentylacja@wentylacja.com.pl
Cena jednego egzemplarza TCHiK wynosi 12,84 zł; dla studentów i uczniów 9,63 zł.
W sprawie prenumeraty prosimy o kontakt z:
IPPU MASTA Sp. z o.o.
Gdańsk 80-298, ul. Budowlanych 27
tel. (58) 347 5174, 347 53 86, 347 52 65
Strona internetowa miesięcznika: www.tchik.com.pl