Wymagania:
biegła obsługa ACAD, wskazana
znajomość obsługi programów
inzynierskich z branży instalacji
i sieci sanitarnych, cieplnych, wentylacji
i klimatyzacji