Opis stanowiska:
- kierowanie i nadzorowanie procesu budowy,
- organizacja pracy na budowie,
- prowadzenie i rozliczanie prac podwykonawców,
- prowadzenie odbiorów robót z wykonawcami,
- prowadzenie czynności związanych z przekazaniem obiektu Inwestorowi,
- planowanie i koordynacja robót sanitarnych,
- weryfikacja dokumentacji projektowej i zastosowanych rozwiązań,
- nadzór nad bezpieczeństwem pracy i przestrzeganiem przepisów BHP na budowie

Wymagania:
- uprawnienia budowlane do kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych ( aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),
- umiejętność organizacji, harmonogramowania i rozliczania robót instalacji sanitarnych,
- znajomość podstaw wyceny robót instalacyjnych,
- komunikatywność, zaangażowanie, samodzielność,
- prawo jazdy kat. B.