Zakres prac określony poniżej:
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło stanowiące:
1. Modernizację instalacji wentylacji w oparciu o istniejącą centralę wentylacyjną firmy YORK.
2. Demontaż części instalacji wraz z demontażem wymiennika ciepła.
3. Dodatkowa izolacja cieplna centrali YORK.
4. Demontaż zbędnych instalacji i wentylatorów na zewnątrz budynku.
5. Montaż nowych izolowanych przewodów wentylacyjnych od centrali do klubu fitness.
6. Uszczelnienie przejścia kanałów wentylacyjnej przez ścianę budynku.
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający Wykonawca

2.W ramach jego realizacji Wykonawca zobowiązuje się dokonać:
a)dostawy i montażu elementów instalacji wentylacyjnej,
b) regulacji wyżej wymienionych instalacji,
c) sporządzenia dokumentacji projektowej, warsztatowej oraz powykonawczej zainstalowanej przez Wykonawcę instalacji i
przekazania jej Zamawiającemu.
3.Wszelkie roboty dodatkowe, nie zawierające się w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, zlecone przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zostaną wprowadzone aneksem do tej Umowy.
Miejsce wykonania Warszawa.
kontakt leszekpotentas@potentas.eu
Kategoria: Instalacje i montaż Montaż instalacji klimatyzacyjnej
Wyświetleń: 399