Przypominamy o obowiązku, wynikającym z ustawy „Prawo Budowlane” art. 62 pkt. 1 ppkt. 6, przeprowadzenia okresowej co najmniej raz na 5 lat oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych zastosowanych w klimatyzacji o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Obowiązek o którym mowa w wyżej przytoczonej ustawie ciąży na właścicielu lub zarządcy obiektu w którym zainstalowano urządzenia o ww. parametrach.

Jako firma działająca w branży klimatyzacji i wentylacji wykonujemy okresowe kontrole wynikające polegające na ocenie efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych zgodnie z ustawa „Prawo Budowlane”


Prosimy o przesłanie na nasz adres email, wykazu zainstalowanych urządzeń klimatyzacyjnych celem przedstawienia naszej oferty cenowej


Licząc na współpracę, pozostaje z poważaniem

Czesław Blas

Email: postin.eu@gmail.com
Mobile: 888 244 973
Kategoria: Centrala Centrala klimatyzacyjna i wentylacyjno-klimatyzacyjna
Wyświetleń: 497