PRO-EKO-BUD Sp. z o.o. wykonuje:
- świadectwa (certyfikaty) energetyczne

- WYKONUJEMY USŁUGI PROJEKTOWE:

* dla obiektów inżynierii wodnej i lądowej:
o budowy zbiorników wodnych,
o regulacje rzek i potoków,
o przebudowy, modernizacje i zabezpieczenia wałów przeciwpowodziowych,
o melioracji wodnych i rolnych,
o stabilizacje i zabezpieczenia osuwisk.
* dla obiektów inżynierii sanitarnej:
o sieci wodociągowe,
o sieci kanalizacjne,
o przyłącza wodociągowe,
o przyłącza kanalizacyjne,
o przyłącza gazowe
o przydomowe i lokalne oczyszczalnie ścieków,
o pompownie wodociągowe.
* oraz usługi:
* poradnictwo i pomoc w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego
* poradnictwo i wykonanie ogólnych, szczegółwych i branżowych instrukcji obsługi lub eksploatacji:
o obiektów oczyszczalni ścieków i ujęć wód,
o zbiorników wodnych,
o innych według ustaleń z Zamawiającym.
* nadzory inwestorskie
* studia wykonalności inwestycji
* raporty oraz oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
* operaty zintegrowane i sektorowe:
o emisji zanieczyszczeń płynnych i gazowych do ziemi, powietrza i wody,
o odpadów komunalnych i poprodukcyjnych,
o poboru wód powierzchniowych i podziemnych,
o hałasu,
o innych incydentalnych i specyficznych.
* oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych

Zapraszamy do naszych biur w Krakowie i w Brzeszczach.
Prosimy o kontakt telefoniczny. Wszystkie dane dostępne na naszej stronie internetowej.
Wystawiamy faktury VAT.
Kategoria: Instalacje i montaż Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wyświetleń: 793