Gość: janusz
2009-08-24 00:00
w sprawie pozwolenia na budowę i warunków
Czy pozwolenie na budowę jest ważne jeżeli inwestor sprzedał daną działkę z projektowanym budynkiem, który dostał pozwolenie na budowę?
Czy warunki techniczne muszą być imienne? co w przypadku sprzedaży działki?nowy właściciel musi wystąpić o nowe warunki i składać jeszcze raz projekt o pozwolenie na budowę?
Proszę o odpowiedz i podanie przepisu, w którym jest to napisane.
Pozdrawiam.Janusz.
Gość: MAciej
2009-08-24 00:00
Re:w sprawie pozwolenia na budowę i warunków
Nie trzeba nowego pozwolenia - Wszystko jest zawarte w Prawie Budowlanym
Art. 40. 1. Organ, który wydał decyzję określoną w art. 28, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
3. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.