Gość: Pankau
2007-09-30 00:00
jak zostac rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ?
Witam!
Pytanie jak w temacie. Gdzi moglbym przeczytac jakie wymogi powinien spelniac kandydat na.... chodzi mi o studia, praktyki etc...
Pozdrawiam
Pankau
Gość: Tomek
2007-10-01 00:00
Re:jak zostac rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych ?
Dz. U. Nr 121, poz. 1137
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
Rozdział 4
Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
§ 8. 1. Funkcję rzeczoznawcy może sprawować osoba, która ukończyła studia wyższe, a ponadto:
1) po ukończeniu studiów wyższych odbyła co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w jednostkach ochrony przeciwpożarowej lub wykonując czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej albo jako projektant w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2) ma odpowiednie przygotowanie zawodowe do sprawowania tej funkcji.
2. Odpowiednie przygotowanie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, polega na znajomości przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej, dotyczących ochrony przeciwpożarowej, umiejętności stosowania zawartych w nich wymagań oraz doboru zabezpieczeń przeciwpożarowych stosownie do tych wymagań.
§ 9. 1. Wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zainteresowana osoba kieruje do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie;
2) kwestionariusz osobowy według wzoru stosowanego w Państwowej Straży Pożarnej;
3) wykaz opracowań lub publikacji z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych wykonanych w związku z dotychczasową działalnością.
§ 10. 1. Powołuje się Komisję do Spraw Rzeczoznawców Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwaną dalej "Komisją".
2. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Pozostałych członków Komisji, w liczbie co najmniej 5 osób, w tym zastępcę przewodniczącego Komisji, powołuje i odwołuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek przewodniczącego Komisji.
§ 11. 1. Komisja dokonuje oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, o którym mowa w § 8, na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Komisja przeprowadza egzamin w składzie co najmniej 3 osób, z udziałem przewodniczącego Komisji lub zastępcy przewodniczącego Komisji.
3. Osoby, które złożyły wniosek o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, są powiadamiane o terminie egzaminu co najmniej na 30 dni przed jego przeprowadzeniem.
4. Z egzaminu jest sporządzany protokół, który podpisują uczestniczący w nim członkowie Komisji. Ocenę wyników określa się jako "pozytywną" lub "negatywną".
5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek przewodniczącego Komisji, może osobę ubiegającą się o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy zwolnić z obowiązku składania egzaminu, jeśli przedstawiona dokumentacja dotycząca jej działalności jest wystarczająca do dokonania oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy i uzyskania pozytywnego wyniku.
§ 12. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek przewodniczącego Komisji, powołuje do sprawowania funkcji rzeczoznawcy osobę, która uzyskała pozytywny wynik oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.
2. Osobie, o której mowa w ust. 1, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wydaje akt powołania, zawierający stwierdzenie posiadania odpowiedniego przygotowania zawodowego i powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej prowadzi rejestr wydanych aktów powołania oraz przekazuje do komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej aktualny wykaz rzeczoznawców.
4. Wykaz rzeczoznawców jest udostępniany przez komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej jednostkom organizacyjnym i osobom zainteresowanym dokonaniem uzgodnienia projektu budowlanego.
§ 13. 1. Nadzór nad działalnością rzeczoznawców sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.
2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór nad działalnością rzeczoznawców w zakresie:
1) uzgadniania przez nich projektów budowlanych obiektów zlokalizowanych na terenie województwa;
2) wywiązywania się przez nich z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 1 i 3, w odniesieniu do rzeczoznawców zamieszkałych na terenie województwa.
3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sprawuje nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nad rzeczoznawcami zajmującymi stanowisko komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz nad rzeczoznawcami zatrudnionymi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4. Rzeczoznawca jest obowiązany do:
1) posiadania przez okres 5 lat ewidencji projektów budowlanych oraz kopii zawiadomień, o których mowa w § 7 ust. 1, wraz z dowodami ich wysłania, a także do okazywania ich komendantowi wojewódzkiemu, o którym mowa w ust. 2, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz osobom przez nich upoważnionym;
2) powiadomienia w terminie 30 dni właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o zmianie swego miejsca zamieszkania.
5. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawca jest zobowiązany do systematycznego zaznajamiania się ze zmianami w przepisach prawa i zasadach wiedzy technicznej dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz uzyskiwania pozytywnego wyniku ze sprawdzianu znajomości tych zmian nie rzadziej niż co 5 lat.
6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5, jest przeprowadzany przez Komisję nie rzadziej niż 2 razy w roku, a o jego terminie rzeczoznawcy są powiadamiani co najmniej 30 dni wcześniej.
7. W stosunku do rzeczoznawcy pełniącego funkcję członka Komisji, okres czasu, o którym mowa w ust. 5, jest liczony od dnia zaprzestania pełnienia przez niego tej funkcji.
8. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powiadamia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o stwierdzeniu nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy, w zakresie określonym w ust. 2 i 4.
§ 14. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może udzielić rzeczoznawcy upomnienia lub skierować go na ponowny egzamin, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działalności w zakresie, o którym mowa w § 13 ust. 2, 4 i 5, a gdy wymienione nieprawidłowości miały wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów - może go odwołać z funkcji rzeczoznawcy i unieważnić jego akt powołania w drodze decyzji administracyjnej.
2. Skierowanie na ponowny egzamin, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zawieszeniem prawa do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.
Rozdział 5