Gość: iwona
2009-02-22 00:00
Mam problem z wentylacją
Mam pytanie czy ktoś mógły mi pomóc i wskazać przepis prawny, który nakłada obowiązek projektowania kanałów wentylacyjnych w taki sposób, aby w budynku wielorodzinnym w przypadku wentylacji zbiorczej kanały były doprowadzane co drugą kondygnację lub oddzielne kanały dla każdego mieszkania.
Gość: nkd
2009-02-22 00:00
Re:Mam problem z wentylacją
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dział IV Wyposażenie techniczne budynków, Rozdział 5
Gość: Iwona
2009-02-22 00:00
Re:Mam problem z wentylacją
Serdecznie dziękuję.
Jednakże paragraf 141 pkt 2 wspomnianego rozporządzenia zabrania stosowania zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej.
A czy jest przepis (norma), który odnosiłby się do sytuacji gdy jest zbiorczy przewód wentylacji grawitacyjnej - aby wówczas zastosować zasadę włączania do kanału zbiorczego co drugą kondygnację?
Gość: nkd
2009-02-22 00:00
Re:Mam problem z wentylacją
Jest norma norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe wentylacyjne....
Ale powiem tak jak uważam. Jest sobie budynek i jest komin zbiorczy z którym nic się nie robi to ok. Jednakże przy każdej przebudowie, rozbudowie i próbie włączenia nowego "użytkownika" itp. obowiązuje rozporządzenie że nie wolno mieć zbiorczych kanałów wentylacyjnych. Takie jest moje zdanie.
Pozdrawiam
Gość: aga
2009-02-28 00:00
Re:Mam problem z wentylacją
zapytaj na kontakt www.kkp.pop.pl - mają tam biegłych sądowych
Gość: Deerhunter
2009-03-05 00:00
Re:Mam problem z wentylacją
Pozwolę sobie przytoczyć fragment opinii, którą jako biegły sądowy opracowywałem przed dwoma laty. Temat dotyczył budynku wybudowanego w latach siedemdziesiątych:
" (...) Czy w okresie podejmowanych przez xxxxxx xxxxxxx interwencji w pozwanej spółdzielni występowały wady w systemie (przewodach) wentylacyjnym mieszkania przez nią zajmowanego oraz w całym pionie budynku mogące powodować wydzielanie się tlenku węgla?
Tak, w okresie podejmowanych przez xxxxxxx xxxxxxx interwencji w pozwanej spółdzielni występowały w systemie (przewodach) wentylacyjnym mieszkania przez nią zajmowanego oraz w całym pionie budynku wady mogące powodować dostawanie się do przedmiotowego mieszkania tlenku węgla.
Podstawową wadą było zastosowanie zbiorczych przewodów wentylacyjnych oraz zbiorczych przewodów spalinowych. Taka konstrukcja przewodów wentylacyjnych pomimo zastosowanych zabezpieczeń (włączenie co drugą kondygnację) nie stanowi skutecznego zabezpieczenia przed cofaniem się spalin oraz cofaniem się powietrza wentylacyjnego do innych mieszkań. Dodatkowo, duże znaczenie na prawidłowość systemu wentylacji naturalnej i odprowadzenia spalin miało stosowanie w mieszkaniach stolarki okiennej o niskim współczynniku infiltracji oraz brak dodatkowych otworów nawiewnych do mieszkań wyposażonych w gazowe przepływowe podgrzewacze wody.
Formułując ten wniosek należy zwrócić uwagę, na fakt, iż z formalnego punktu widzenia, ze względu na wiek budynku rozwiązanie z zastosowaniem zbiorczych przewodów spalinowych i zbiorczych przewodów wentylacji naturalnej nie wymagało przebudowy. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza zakaz stosowania zbiorczych przewodów spalinowych w odniesieniu do budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę po dniu 01.04.1995 roku. Przepisy dotyczące zakazu stosowania przewodów zbiorczych zostały rozszerzone także na przewody wentylacji grawitacyjnej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (aktualnie obowiązujące):
§ 141. Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
Jednocześnie Minister Infrastruktury określił wyłączenia spod przepisu:
§ 330. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
§ 331. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 i Nr 44, poz. 434, z 2000 r. Nr 16, poz. 214 oraz z 2001 r. Nr 17, poz. 207). (...)