Dodaj ofertę za darmo

Re:Krotność wymian wg sanepidu

 • 2007-01-09

  Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

  Re:Krotność wymian wg sanepidu

  A propos wytycznych sanepidu. Mam coś takiego :"Materiały pomocnicze do uzgadniania projektów wentylacji mechanicznej zakładów żywienia zbiorowego w zakresie wymagań sanitarnohigienicznych" z 20 lutego 2002 roku podpisane przez pana Sylwestra Kominek. O to wam chodzi?
  Moim zdaniem są w miare sensowne, ale jak piszecie zdrowy rozsądek też się przydaje.

  Gość: ola

 • 2007-01-09

  Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

  Re:Krotność wymian wg sanepidu

  Przekopiowałam ze skanu treść tego pisma. Mogę udostępnić skan, ponieważ mogą się pojawić w tym tekście przekłamania zwłaszcza wzorów.
  Warszawa dnia 20.O2.2002r.
  GŁÓWNY INSTEKTORAT SANITARNY
  Opracowało Stowarzyszenie Rzeczoznawców Sanitarno-Higienicznych w Warszawie
  Materiały pomocnicze
  do uzgadniania projektów wentylacji mechanicznej
  zakładów żywienia zbiorowego
  w zakresie wymagań sanitarnohigienicznych.
  Zakłady zbiorowego żywienia wymagają r-reguły zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno —wywiewnej. Podstawowym zadaniem tej wentylacji jest między innymi:
  -/ dostarczenie uzdatnionego zewnętrznego powietrza;
  -/ usunięcie wydzielanych zanieczyszcxń jak ciepło, wilgoć, substancje zapachowe, produkty spalania gazu itp.
  Intensywność wentylacji ustala się dla warunków letnich i zimowych w aspekcie:
  -! na podstawie wydzielanych zanieczyszczeń - pomieszczenia produkcyjne;
  -/ na podstawie jednostkowych ilości powiką wymaganych przepisami i normami np.:
  na osobę łub aparat sanitarny;
  -! na podstawie zalecanej krotności wymian powietrza /sprawdzająco".
  Niniejsze "Materialy..." nie obejmują rozwiązai z zastosowaniem nowoczesnych technik lub urządzeń typu sufity wentylowane, okapy indukcyjne itp.
  1. Ramowe wymagania minimalne.
  -! sala konsumentów na jedno miejsce konsumpcyjne (mk) wg PN-B-03430/Az3:
  -1 wentylacja [okna otwieranej: -/20 m3/h/mk bez palenia,
  -/30 m3/h/mk dla palących;
  -/ klimatyzacja -/ 30 m3/h/mk bez palenia,
  -/50 m3/h/mk dla palących;
  W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z technologiem można przyjąć współczynnik zmniejszający wykorzystanie miejsc konsumpcyjnych;
  -! kuchnia —właściwą ilość powietrza należy ustalić na podstawie bilansu zysków ciepła lub wilgoci (orientacyjna krotność wymian powietrza na godzinę waha się od 15 do 30, w przypadku przekroczenia 40 wymian zaleca się weryfikację rozwiązania technologicznego lub chłodzenie powietrza);
  -! przygotowalnie 4 - 8 w"mianIh;
  -! zmywalnia naczń stołowych 5 - 10 wymian!h;
  -! maazyny I - 3 wymianlh
  -/ pomieszczenia szaf chłodniczych —ilość powietrza ustalić na podstawie zysków ciepła (dopuszcza się większe przyrosty temperatur);
  -! zaplecze socjalno-sanitarne wg wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzęśnia 1997 roku (Dz.U. z 1997r. Nr 129 poz. 844,ze zmianami).
  2. Parametry powietrza w kuchni.
  Temperatury obliczeniowe wewnętrzne i zewnętrzne dla wymiarowania instalacji grzewczej należy przyjmować zgodnie z wymogami PN-B-02402 i PN-B-02403 oraz wymogami
  - 1-
  L2 [m3/h]
  gjx - X]
  W - sumaryczne zyski wilgoci w pomieszczeniu [glh],
  p - gęstość powietrza nawiewanego [kg!m3],
  x - zawartość wilgoci w powietrzu wywiewanym
  x - zawartość wilgoci w powietrzu nawiewany [g/kg].
  technologicznymi. Dla potrzeb wentylacji w obiektach, a zwłaszcza w tych pomieszczeniach gdzie z zamontowanych urządzeń technologicznych wydzielane jest ciepło i wilgoć parametry te w strefie roboczej 12m nad podłogą" należy przyjmować wg PN-B- 03420 i PN-B-03421 lecz nie więcej niż:
  -I zimą -(max. temperatura 25°C, max. wilgotność 65 %" max prędkość powietrza w osi strumienia 0,3 - 0,5 mis);
  -/ latem (max temperatura nie powinna przekroczyć aktualnie panującej tem2peratury zewnętrznej o więcej niż: 3°C przy zyskach ciepła jawnego 50 W/m2
  -/ okresy przejściowe —temperatury wewnętrzne nie powinny spadać poniżej temperatury obliczeniowej, a wilgotność względna w skrajnych przypadkach nie powinna przekraczać 70 %.
  3. Określenie ilości powietrza wentylacyjnego w kuchni.
  Podstawą do określenia ilości powietrza jest bilans ciepła jawnego sporządzony dla okresu letniego w oparciu o obcienieplne pomieszczenia [wzór uproszczony]:
  L1 [m3/h] = 3,6Q /1,2j{deltat}
  Q - ciepło jawne [Wat],
  (deltat} t—t, [°C],
  - temperatura powieta wywiewanego, względnie pomieszczenia [°C],
  - temperatura powietrzbyiewanego [°C],
  1,2 - iloczyn ciepła właściwego i gęstości powietrza.
  Temperaturę powietrza w powyżej strefy roboczej bez ujemnego wpływu na wymogi higieniczne można powiększyć: na każdy 1 m powyżej 2 m nad podłogą:
  -/ w zimie o 1, 0C /m,
  -/wlecieo 1,5 °C/m.
  Obciążenie cieplne pomieszczenia skiada się z zysków ciepła od nasłonecznienia, oświetlenia, ludzi oraz urządzeń technologicznych wydzielających ciepło.
  Przy określaniu zysków ciepła należy przyjmować współczynnik jednoczesności pracy urządzeń zależnie od przeznaczenia obiektu i jego wyposażenia równy 0.6 - 0.8.
  Zyski ciepła mogą pokrywać straty ciepła pomieszczenia powyżej +5°C lecz tylko w okresie grzewczym.
  Zyski ciepła od wyposażenia umieszczonego pod okapami należy przyjmować w ilości 20 % wydzielanego ciepła.
  Zyski ciepła od urządzeń należy przyjmować wg danych technologicznych.
  W pewnych przypadkach należy sprawdzić ilość powietrza wentylacyjnego na podstawie zysków wilgoci
  L2[m3/h] = W [g/h]/g[xw-xn]
  W-sumaryczne zyski wilgoci, g - gęstość pow. nawiewanegokg/m3, xw,xn - zawartość wilgoci w pow. wywiewanym i nawiewanym g/kg.
  Ilości powietrza obliczone wg wzorów Li i L2 nie należy sumować, lecz przyjąć wielkość większą.
  Obliczona ilość powietrza wywiewanego stanowi łączną ilość powietrza wyciąganego przez okapy oraz przez wentylację ogólną. Jeżeli obliczona ilość powietrza przekroczy 40 wymian w ciągu godziny należy dokonać bezwarunkowo rewizji projektu technologicznego pod kątem:
  -/ ograniczenia nadmiernego zgromadzenia sprzętu emitującego ciepło;
  -I zwiększenia powierzchni tub kubatury kuchni;
  -/ zastosowania osłon przeciw słonecznych maj lepiej po zewnętrznej stronie okien!;
  -! zastosowania chłodzenia powietrza wentylacyjnego.
  Powyższe zabiegi mogą być zastosowane rozdzielnie lub łącznie.
  Krytycznej granicy 40 wymian powietrza nie należy przekraczać, gdyż mimo największej staranności i uwzględnienia wszystkich czynników trudno jest dobrać i zastosować jednocześnie skuteczną i nieuciążliwą wentylację.
  4. Okapy.
  Obliczenie ilości powietrza wywiewanego przez okap powinno być uzależnione od jego wrmiarów i usytuowania okapu:
  V= 2*X*U*w*36OO [iu3/h]
  V - ilość powietrza wyciąganego [m3/h],
  X - odstęp od górnej krawędzi urządzenia do dolnej okapu [m],
  U -obwód okapu [m],
  Jako U obwód należy przyjąć dla okapu:
  -! przyściennego: U =2 B + L [m},
  -I pośrodku: U 2 B +2 L
  gdzie B, L -wymiary okapu [m],
  (UWAGA: krawędzie okapu powinny wystawać poza obrys grzejnych urządzeń kuchennych nie mniej niż 0,2 m);
  Wx - prędkość porywania zanieczyszczeń, (minimalna prędkość porywania wynosi 0,08 mis dla okapu przyściennego i 0,06 ni1s dla okapu usytuowanego pośrodku pomieszczenia) —zalecana prędkość w = 0,10 mis.
  5. Organizacja ukladów wentylacyjnych.
  Przy projektowaniu instalacji wentylacji mechanicznej należy kierować się niżej wymienionymi zasadami:
  -/ usytuowanie nawiewu i wywiewu powietrza powinno zapewnić swobodny ruch powietrza w całym pomieszczeniu bez tworzenia się tzw. "martwych stref";
  -! kierunek przepływu powietrza powinien odbywać się od strony, w której nie występują zanieczyszczenia tj. od strony "czystej" do strony " brudnej";
  -I zanieczyszczone bakteriologicznie powietrze sali konsumentów ze względów sanitarnych nie powinno przepływać do kuchni;
  -! pomieszczenia o różnym poziomie wymagań sanitarnych nie mogą być łączone we wspólny ciąg i układ wentylacji mechanicznej /kuchnia, sala konsumentów, WC!;
  -/ nie należy stosować recyrkulacji powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych;
  -! urządzenia technologiczne jak trzon kuchenny, kotły warzelne, patelnie, piece itp. wydzielające większe ilości ciepła i wilgoci powinny być lokalizowane pod okapami lub w bardzo małych obiektach pod wyciągami;
  -I dla okapów zaleca się stosowanie oddzielnych zespołów wentylacyjnych;
  -I okapy powinny być wyposażone w łatwo wymienialne filtry tłuszczowe i zabezpieczenie przed opadaniem skroplin;
  -! w kuchni nie wolno stosować nadciśnienia, zaleca się wyrównanie ciśnień (dopuszcza się podciśnienie w małych kuchniach i okresowo w kuchniach średnich, a w pozostałych pomieszczeniach zaplecza kuchennego zaleca się stosowanie podciśnienia z równoczesną rekompensatą nawiewu na komunikację i rozdzielnię, która stanowi barierę dla wydzielanych zapachów. Bilans powietrza w całym zakładzie powinien być zrównoważony);
  j
  -/ w zakładzie powinno być zapewnione wietrzenie w sposób ciągły np. przez zastosowanie wentylatorów dwubiegowych;
  -/ czerpnie powietrza zewnętrznego wyposażone w filtry należy w zależności od ich rodzaju montować zachowując następujące odległości:
  -/ ścienne 2,0 m nad poziomem terenu,
  -/ dachowe 1,0 m nad poziomem dachu,
  -/10,0 m - od wyrzutni powietrza
  (zaleca się stosowanie czerpni ściennych. W przypadku czerpni dachowych należy zwrócić uwagę na rodzaj pokrycia dachowego w celu ograniczenia nadmiernego podgrzewania czerpanego powietrza);
  -/ instalacja wentylacyjna musi być wyposażona w filtry powietrza;
  -/ zasilanie w ciepło z nagrzewnic wentylacyjnych przy wykorzystaniu technologicznego czynnika grzejnego umożliwia utrzymanie właściwych parametrów powietrza w okresie przejściowym poza sezonem grzewczym;
  -/ dopuszcza się wykorzystanie istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej dla zakładów
  wbudowanych w inne budynki mieszkalne lub biurowe, z tym że wtedy należy utrzyma
  w kanałach podciśnienie (wentylatory dachowe) z uwzględnieniem zmniejszenia sprawności na
  skutek podsysania powietrza "obcego" przez nieszczelności kanału. Tioczenie powietrza może
  być dopuszczalne w przypadku uszczelnienia kanałów np. folią ąluminiową,
  a w istniejących budynkach niezbędna jest ekspertyza stwierdzająca drożność kanałów.
  6. Materiały.
  Wszystkie materiały i półprodukty oraz urządzenia i materiały dodatkowe takie jak np.:
  uszczelki, środki uszczelniające, antykorozyjne czy inne muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP.
  Kanały najlepiej wykonywać z ocynkowanej blachy stalowej przymocowanej do kołnierzy z kształtowników stalowych (z czarnej stali ocynkowanej łub zabezpieczonych przed montażem dopuszczonymi do stosowania środkami antykorozyjnymi) lub z blachy aluminiowej. Kanały należy uszczelniać na łączeniach kołnierzy stosując właściwe uszczelki.
  Na wyciągach nie wolno stosować kanałów "Spiro". Kanały wywiewne zaleca się układać ze spadkiem oraz zaopatrzeć w króćce dla odprowadzenia ewentualnych skroplin i otwory rewizyjne niezbędne do czyszczenia i przeprowadzania oględzin. Kanały prowadzone przez pomieszczenia zimne powinny być izolowane termicznie, aby zapobiec wykraplaniu się skroplin.
  By nie stwarzać uciążliwości dla okien sąsiadujących budynków sąsiadujących z czerpniami czy wyrzutniami zaleca się stosować czerpnie i wyrzutnie pionowe, które zapewniają prędkość powietrza w osi strumienia w granicach 10 — 15 [misi.
  W przypadku stosowania odzysku ciepła, wymiennik powinien być wyposażony w skuteczny dostępny do czyszczenia filtr powietrza.
  7. Tłumienie hałasu.
  Hałas wytwarzany przez wntylatory przenoszony jest bezpośrednio do otoczenia przez obudowę oraz przewodowo przez kanały do wentylowanych pomieszczeń. W przewodach hałas częściowo jest wytłumiony, a pozostałą część przekraczającą dopuszczalny poziom należy wytłumić sztucznie przy pomocy tłumików.
  Wychodząc z zasady tłumienia hałasu w miejscu powstawania zaleca się stosowanie wentylatorów cichobieżnych szczególnie w zespołach wyciągowych ze względu na możliwość zanieczyszczania tłumików.
  W sali konsumentów zależnie od standardu należy zapewnić nie przekraczanie 50 dB/A. Hałas na czerpniach i wyrzutniach należy rozpatrywać w aspekcie możliwości powstawania
  4
  uciążliwości dla otoczenia, a szczególnie ze względu na okna budynków znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.
  8. Male zaklady gastronomiczne.
  Podane w niniejszych "Materiałach..." wymagania sanitarnohigieniczne odnoszą się do większych zakładów zbiorowego żywienia. W małych zakładach, do których można zaliczyć między innymi:
  -/ bary i bufety do ok. 20 miejsc konsumpcyjnych, w których nie prowadzi się produkcji potraw lecz tylko wydawanie lub ewentualnie podgrzewanie dostarczonych posiłków,
  -/ bary kawowe,
  -/ cukiernie,
  -/ pizzernie,
  -Ii inne tego typu placówki o małej ilości miejsc konsumpcyjnych,
  wymagania te mogą być ograniczone.
  Uzgadniac projekty wentylacji mechanicznej zakładów tego rodzaju należy zwrócić szczególną uwagę między innymi na: wielkość zakladu, ewentualną produkcję, rodzaj zastosowanych urządzeń technologicznych. W takich przypadkach zasady podane w niniejszym opracowaniu należy potraktować wybiórczo.
  Dla tYci\placówek dopuszcza się łączenie we właściwy sposób wentylację zaplecza i sali konsumentów z wyłączeniem WC (należy przewidzieć zastosowanie takich urządzeń, które będą zapobiegały przedostawaniu się powietrza między poszczególnymi pomieszczeniami).
  W przyxadku, jeżeli zyski ciepła są małe --okapy można zastąpić okapami "domowymi" lub grawitacyj
  Lkd"637"
  Stowatzyszenie PzelzoznayąCóW,fY
  mgr in$ermiflek

  Gość: ola

 • 2014-11-23

  Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

  Reklama Google

 • 2007-02-05

  Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

  Re:Krotność wymian wg sanepidu

  Panie Puchatek - nie wiem czy odwiedzasz jeszcze forum, ale jakbyś chcieł tym zagiąć sanepidowca to byś się przejechał. Akurat ten warunek dotyczy liczenia wymiany w pomieszczeniach, gdzie wydzielają się szkodliwe substancje i to jeszcze w przerwie działania mechanicznej to wie sanepidowiec bez zaglądania do przepisów.
  a teraz cytat z twoich warnków:
  par. 150
  6. W pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej i produkcyjnych, których przeznaczenie wiąże się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewniać możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich użytkowaniu.
  7. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6, w przypadku występowania źródeł zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej, należy zapewnić stałą, co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu, przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń, lecz nie większą niż 4 m, lub zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem stężenia zanieczyszczeń.
  Obecnie PSSE lub WSSE działają w oparciu o konkretne przepisy i podstawy prawne i nie ma mowy tu o wytycznych.
  Natomiast traktowanie wyrywkowo pewnych zapisów zawartych w aktach prawnych bez podejścia do zagadnienia całościowo jest błędnym postępowaniem.
  Pozdrawiam

  Gość: Sanepidowiec

 • 2008-06-26

  Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

  Re:Krotność wymian wg sanepidu

  Moim zdaniem powiedział dobrze. Przy projektowaniu hal przemysłowych do wymiany krotności nie bierzemy całej wysokości hali tylko właśnie do około 3-4,5 m w zależności od szkodliwości i intensywności procesów. Gdyby brać pod uwagę całą kubature pomieszczenia i pomnożyć to przez krotność to każda fabryka miała by obok hali drugą która byłaby wentylatorownią...

  Gość: Krystian

 • 2014-05-17, 12:51

  Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

  Re: Krotność wymian wg sanepidu

  witam, czy istnieje możliwość przesłania mailem skanu tych wytycznych (całego opracowania)

  Gość: ania77

 • 2014-11-23

  Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

  Reklama Google

Odpowiedz
Strona 3 z 3
« poprzednia     1  2  3