Gość: Krzysiek
2008-12-04 00:00
Kilka przydatnych informacji)))
STEROWNIK ST-37

Podczas normalnej pracy kotła na wyświetlaczu widoczne są informacje o aktualnej temperaturze kotła i temperaturze zadanej przez użytkownika.

Przy zmianach parametrów pracy kotła, pomp, wentylatora i innych funkcji informacje te są wyświetlane na wyświetlaczu LCD.
FUNKCJE REGULATORA:

Podczas normalnej pracy regulatora na wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna, na której wyświetlane są następujące informacje:
* Temperatura kotła
* Temperatura zadana
Ekran ten umożliwia szybką zmianę temperatury zadanej za pomocą klawiszy (plus i minus). Naciśnięcie przycisku opcje przenosi nas do podmenu.Aby powrócić do menu głównego wciskamy klawisz wyjście . Naciśnięcie tego samego klawisza ( wyjście, i przytrzymanie go) spowoduje wyświetlenie się ekranu informującego o załączeniu bądź wyłączeniu pompy C.W.U.

PRACA RĘCZNA:

Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy Ręcznej. W funkcji tej, każdy element systemu (podajnik, nadmuch, pompa C.O., pompa C.W.U, alarm) jest załączany i wyłączany niezależnie od pozostałych.

CZAS PRACY:

Opcja ta służy do ustawiania czasu pracy podajnika paliwa. Czas pracy należy ustawiać w zależności od stosowanego opału i rodzaju kotła.

CZAS PRZERWY:

Czas przerwy służy do ustawienia przerwy pracy podajnika. Dobranie odpowiednich czasów pozwala na prawidłową pracę kotła.

TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY C.O I C.W.U.:

Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pompy C.O. jak i pompy C.W.U. (jest to temperatura mierzona na kotle). Poniżej nastawionej temperatury obie pompy nie pracują, powyżej temperatury zadanej obie pompy są załączone i pracują na przemian.

HISTEREZA C.W.U. :

Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze. Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną ( czyli żądaną na bojlerze) a temperaturą rzeczywistą (n.p. temperatura zadana ma wartość 55°C a histereza wynosi 5°C.) Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55°C pompa C.W.U. wyłącza się i powoduje załączenie się pompy C.O. Ponowne załączenie pompy C.W.U. nastąpi po obniżeniu się temperatury do 50°C.

HISTEREZA:

Opcja ta służy do ustawiania histerezy Temperatury zadanej. Jest to różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (n.p. gdy temperatura zadana ma wartość 60°C, a histereza wynosi 3°C, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 60°C, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57°C.

SZYBKOŚĆ NADMUCHU:

Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 6, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 6 bieg to maksimum pracy wentylatora.

AKTYWACJA POMPY C.W.U.-PRIORYTET BOJLERA:

Aktywowanie pompy C.W.U. (poprzez wybranie opcji ZAL), spowoduje przełączenie się regulatora w tryb priorytetu bojlera. W trybie tym załączona jest pompa bojlera (C.W.U.), aż do osiągnięcia ustawianej temperatury, po jej osiągnięciu pompa zostaje wyłączona i aktywuje się pompa obiegowa C.O. Funkcja priorytet C.W.U. polega najpierw na nagrzaniu ciepłej wody użytkowej a następnie ogrzaniu wody w kaloryferach.

REGULATOR POKOJOWY:

Do sterownika ST-37 można dołączyć regulator pokojowy. Podajnik, nadmuch, a w niektórych typach sterowników także pompa C.O., pracują do momentu osiągnięcia temperatury zadanej na regulatorze pokojowym.

FUNKCJA STAŁEJ POMPY C.O.

W tym trybie praca pomp zaczyna się równolegle powyżej ustawionej temperatury, pompa C.O. pracuje cały czas a pompa C.W.U. wyłącza się po osiągnięciu temperatury zadanej na bojlerze. Po załączeniu funkcji na wyświetlaczu pojawi się mała literka c.

FUNKCJA LETNIA:

Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa C.W.U. załącza się powyżej ustawionej temperatury, pompa C.U.W. pracuje cały czas. W funkcji letniej ustawia się tylko temperaturę zadana na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze. Po załączeniu funkcji letniej na wyświetlaczu pojawi się literka L.

PRZEPALANIE:

Funkcja zawarta w tym menu służy do regulacji działania kotła podczas pracy w cyklu podtrzymania. Zapobiega to wygaśnięciu kotła w przypadku gdy temperatura kotła utrzymuje się powyżej temperatury zadanej. W tej funkcji ustawiamy czas przerwy podajnika i nadmuchu.

WYGASZANIE:

(Funkcja ta jest dostępna w niektórych wersjach programowych)
Funkcja zawarta w tym menu służy do wygaszania płomienia w kotle. Po załączeniu tej funkcji podajnik i nadmuch przestają pracować natomiast pompy pracują do momentu spadku temperatury na kotle( wyłącza się po spadku poniżej progu załączania pomp).

STEROWANIE TYGODNIOWE:
(Funkcja ta jest dostępna w niektórych wersjach programowych)
Funkcja ta służy programowaniu dziennych zmian temperatury.Regulator można ustawić w dwa tryby:

* W trybie pierwszym zmianę temperatury ustawia się osobno dla każdego dnia.

* W trybie drugim zmianę ustala się dla dni roboczych (poniedziałek-piątek) i weekendu (sobota-niedziela)

ALARM:

Czas aktywacji alarmu temperatury ustawia się za pomocą klawiszy (plus i minus). Na wyświetlaczu pojawia się wówczas odpowiedni komunikat oraz załączany jest sygnał dźwiękowy.

USTAWIENIA FABRYCZNE:

Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb.W każdej chwili jest możliwy powrót do ustawień fabrycznych.

ZABEZPIECZENIA:

W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

1) AUTOMATYCZNA KONTROLA CZUJNIKA
W razie uszkodzenia czujnika temperatury C.O., C.W.U. lub ślimaka bądź kosza uaktywnia się alarm sygnalizując usterkę na wyświetlaczu. Wyłączany jest wtedy nadmuch i podajnik.
2) ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku pieca), odcinający zasilanie wentylatora i podajnika w razie przekroczenia temperatury 90°C. Zapobiega to zagotowaniu się wody w instalacji.
3) ALARM TEMPERATURY
Sterownik posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii czujnika bimetalicznego. Po przekroczeniu temperatury 80°C załączany jest alarm na wyświetlaczu.
4) ZABEZPIECZENIE ZAGOTOWANIA WODY W KOTLE
Zabezpieczenie to zapobiega wysokiej temperaturze kotła (tylko przy funkcji priorytet bojlera)
5) BEZPIECZNIK
Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 6.3 A, zabezpieczającą instalację elektryczną.
PARAMETRY:

Zasilanie: 230V/50Hz+/-10%
Pobór mocy max.: 4 W
Temperatura otoczenia: od 10° C do 50°C
Obciążenie wyjścia podajnika: 2,5 A
Obciążenie wyjścia pompy C.O.: 1 A
Obciążenie wyjścia nadmuchu: 1 A
Zakres pomiaru temperatury: od 0°C do 90°C
Dokładność pomiaru: 1°C
Zakres nastaw temperatury: od 40°C do 80°C
Wytrzymałość temperaturowa czujnika: od -25°C do 90°C
Wkładka bezpiecznikowa: 6,3 A